2019. szeptember 19. csütörtök Vilhelmina

Pályázatok (3. oldal)

Ne maradjon le egyetlen mezőgazdasági pályázattal kapcsolatos hírről sem! Kíváncsi, hogy mik az aktuális agrár pályázatok és hogyan indulhat rajtuk? Olvassa el híreinket!

Méhegészségügyi csekély összegű támogatás

2019. június 25., kedd 11:22
Jogcím/intézkedés célja

Az intézkedés célja a kérelmező részére vissza nem térítendő, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti, mezőgazdasági csekély összegű támogatás (a továbbiakban: támogatás) nyújtása a tenyészetében lévő méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzése érdekében.

Támogatás jogosultja

A 29/2019 (VI. 20.) AM rendelet (a továbbiakban: támogatási rendelet) alapján az intézkedés igénybevételére az a Magyar Államkincstár által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben, a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kérelemre nyilvántartásba vett természetes vagy jogi személy jogosult, aki vagy amely:

2018. november 15. napján a Tenyészet Információs Rendszerben (a továbbiakban: TIR) nyilvántartott méhállománnyal rendelkezik;

2018. évi monitoring vizsgálatok során az adataiban megállapított változásokat az illetékes megyei kormányhivatalhoz bejelentette;

nyilatkozik a támogatási rendelet 4. § (1) bekezdés c) - e) pontjában foglaltakról.


A kérelmező (vagy meghatalmazottja) 2019.07.15. és 2019.09.02. között kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással, mindösszesen egy darab támogatási kérelmet nyújthat be, a Kincstárá által erre a célra rendszeresített űrlapkitöltő felületén keresztül.

A támogatás mértéke
2019. évre 600 millió forint a támogatási rendelet alapján meghatározott keretösszeg.
A kérelmező a 2018. november 15. napján a TIR nyilvántartásban szereplő méhállomány alapján, méhcsaládonként 500 Ft támogatásra jogosult azzal, hogy a támogatás összege nem haladhatja meg a kérelmező és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keret mértékét.

Amennyiben az adott támogatási évben, az összes kérelmező részére megállapított jogosult támogatási összeg meghaladja a rendelkezésre álló 600 millió forintos támogatási keretösszeget, a kérelmezők részére megállapítható jogos támogatás összege a túllépés mértékével arányosan csökken (visszaosztás).

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel, a vis maior esemény bejelentésével, illetve a csekély összegű támogatásokkal kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

27/2019. (VI. 20.) számú Kincstár Közlemény

2019. június 20., csütörtök 17:30

27/2019. (VI. 14.) AM rendelet

2019. június 20., csütörtök 17:25
a baromfi- és sertéságazati piaci szereplők foglalkoztatási célú jövedelempótló támogatásáról

Baromfi- és sertéságazati piaci szereplők foglalkoztatási célú jövedelempótló támogatása

2019. június 20., csütörtök 17:23
Jogcím/intézkedés célja

A baromfi- és sertéságazati piaci szereplők foglalkoztatási célú jövedelempótló támogatásáról szóló 27/2019. (VI. 14.) AM rendelet alapján a baromfi- vagy sertéstartó, illetve a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás jövedelempótló támogatása.

Támogatás jogosultja

Baromfi- vagy sertéstartó, illetve a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás, aki vagy amely a baromfi, illetve sertés állatjóléti támogatás keretében 2018. támogatási évre támogatási kérelmet nyújtott be.

A támogatás mértéke

A támogatás alapját képező állományba tartozó foglalkoztatottanként legfeljebb 200 000 forint.

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel, a vis maior esemény bejelentésével, illetve a csekély összegű támogatásokkal kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

Ökológiai fókuszterületek (EFA elemek) listája

2019. június 17., hétfő 17:00

26/2019. (VI. 14.) számú Kincstár Közlemény

2019. június 17., hétfő 15:59

25/2019. (VI. 14.) számú Kincstár Közlemény

2019. június 15., szombat 7:07

Legalább EURO4 környezetvédelmi besorolású motorral szerelt gép vásárlása

2019. június 7., péntek 15:11
Hogyan tudom az EURO4 környezetvédelmi besorolású motorral szerelt gép vásárlására tett vállalásomat teljesíteni"
A VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás pályázati felhívás 13. számú mellékletének 2. e. pontja módosításra került, amely megjelent a palyazat.gov.hu oldalon az alábbi elérhetőségen.

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-fiatal-mezgazdasgi-termelk-szmra-nyjtott-indul-tmogats-cm-felhvs--1

A módosítás értelmében a kedvezményezettek a 2. e. pontban meghatározott módon tudják igazolni a 3. Környezeti- és klíma-alkalmazkodási szempontok érvényesítése szempont esetében vállalt mezőgazdasági erőgép/traktor motorjának környezetvédelmi besorolását.

Szálas fehérjenövény támogatáshoz kapcsolódó előzetes adategyeztetés (2019)

2019. június 7., péntek 9:48
Szálas fehérjenövény támogatáshoz kapcsolódóan előzetes adategyeztetési felszólítást kaptam (2019). Mit kell tenni"

Adategyeztetésre kerül sor, amennyiben a kérelem tartalmaz olyan igényelt táblát/táblákat melyek esetében ellentmondás áll fenn. Az ellentmondás oka, hogy a 2019. évi kérelmében első vetés dátumának 2018. II. félév előtti vetési időpontot adott meg, azonban a 2018. évi igénylési adatok alapján, a táblán a jelenlegi (2019. évi) hasznosítástól eltérő növényhasznosítás volt.

Előzetes ellenőrzés szálas fehérjenövény ellenőrzendő táblák vizsgálatára táblázat fejlécének tartalma:

Tábla sorszáma: 2019-es egységes kérelemben megadott tábla sorszáma

Blokkazonosító: a tábla blokkazonosítója

2019-es hasznosítási kód: a táblán igényelt hasznosítás

Igényelt terület (ha): a tábla igényelt területe

Első vetés dátuma: a táblához megadott vetési dátum

Ellentmondó hasznosítással metsző terület (ha): a táblának a 2018. évi egységes kérelemben nem a 2019-ben igényelt hasznosítással lefedett része.

2019-es hasznosításnak ellentmondó hasznosítási kód(ok): Ellentmondó hasznosítással metsző területhez kapcsolódó hasznosítási kód. A 2019. évi igénylés mely hasznosításra fedett rá 2018. évben.

Kérem, vizsgálja meg a 2019-es kérelem adatait és indokolt esetben a 2019-es tényleges állapotokat tükrözően módosítsa azokat.

Adatok módosítására az adatváltozás során megismert módon lehet az adatmegadást kezdeményezni (Tábla adatok fül).

Amennyiben, csak egy megnövelt területrészen történt a vetés/telepítés, akkor a növekményt felülvetésként jelölje és adja meg a felhasznált minősített szaporítóanyag mennyiséget. elírás történt, módosítsa az első vetés évét és kérjük adja meg a vetéshez kapcsolódó adatokat. az igénylés a valóságnak megfelelő, akkor az adatokon nem kell módosítani továbbá a táblánál lehetőség van megjegyzés megadására az „Előzetes Ellenőrzés megjegyzés” mezőben.

Lehetőség van arra is, hogy a felcsatolt dokumentum a táblához kiválasztásra kerüljenek. Egy dokumentum több táblához is felcsatolásra kerülhet, de egy táblához csak egy dokumentum megadása lehetséges.

Az egységes kérelmének szankciómentes pontosítására, illetve egyéb adatváltozás bejelentésére határidő: 2019.06.19.

Az adatváltozás keretében történő tábla adatok pontosítását, valamint a kötelezően beküldendő dokumentumok pótlását a W0199-es elektronikus felületen tudja megtenni és ügyfélkapun keresztül tudja benyújtani.

A „W0199 Előzetes Ellenőrzés Kérelem elnevezésű” felületre a jelen, az előzetes ellenőrzés kapcsán a 2019-es egységes kérelem felülvizsgálatára felszólító végzés átvételét követően tud belépni.

Módosult a Pályázati Felhívás

2019. június 6., csütörtök 15:36
Módosítás történt 2019. június 6. napján a „Fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” című (VP2-6.1.1-16 kódszámú) felhívás 13. szakmai mellékletében.
A változásokkal kapcsolatos pályázati közlemény és a módosított pályázati dokumentáció a www.szechenyi2020.hu oldalon érhető el.

Tájékoztató

2019. június 6., csütörtök 8:38
a szőlőültetvényekben végzett zöldszüretre igényelhető támogatás végrehajtásához kapcsolódóan

22/2019. (V. 31.) AM rendelet

2019. június 3., hétfő 14:00
a szőlőültetvényekben végzett zöldszüretre igényelhető támogatásról

A szőlőültetvényekben végzett zöldszüret támogatása jogcím ismertetője

2019. június 3., hétfő 10:31
Jogcím/intézkedés célja
Az intézkedés célja, hogy elősegítse a szőlő- és borágazat számára - a várható piaci helyzet alapján - a piaci egyensúly helyreállítását és a válság elkerülését zöldszüret alkalmazásával.

Támogatás/engedély/egyéb jog jogosultja
Támogatásra a magyarországi szőlőterülete után az a hegyközségi tag vagy adatszolgáltatásra kötelezett jogosult, aki szőlővel beültetett területének jogszerű használója.

Támogatás meghatározása
Támogatás a szőlőültetvényekben végzett zöldszüret keretében a szőlőfürtök tőkéről kézi szüreteléssel történő közvetlen eltávolítási költségére, valamint az eltávolításból adódó bevételkiesésre igényelhető.

Támogatás mértéke
Az intézkedésbe vont szőlőültetvényben 2017. és 2018. évben szüretelt szőlő mennyiségének átlaga és a támogatható területnagyság hányadosával kapott átalányösszeg vagy 2017. és 2018. évben elismert káresemény esetén az adott Borrégió területi referenciahozam értéke alapján kerül meghatározásra.

Az elszámolható hektáronkénti általányok
A 22/2019. (V. 31.) AM rendelet 1. számú melléklete.

Általános információk
Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

22/2019. (V. 31.) AM rendelet

2019. június 3., hétfő 9:09
a szőlőültetvényekben végzett zöldszüretre igényelhető támogatásról

24/2019. (VI. 1.) számú Kincstár Közlemény

2019. június 1., szombat 11:32


A szakértő szemével

Támogató:
Itt keressen minket
© 2017. Agrárszektor.hu