2021. január 27. szerda Angelika

Pályázatok (3. oldal)

Ne maradjon le egyetlen mezőgazdasági pályázattal kapcsolatos hírről sem! Kíváncsi, hogy mik az aktuális agrár pályázatok és hogyan indulhat rajtuk? Olvassa el híreinket!

108/2020. (XI. 14.) számú Kincstár Közlemény

2020. november 14., szombat 12:55

Kitöltési útmutató kifizetés igényléshez

2020. november 13., péntek 11:31

107/2020. (XI. 13.) számú Kincstár Közlemény

2020. november 13., péntek 11:23

106/2020. (XI. 13.) számú Kincstár Közlemény

2020. november 13., péntek 11:20

105/2020. (XI. 13.) számú Kincstár Közlemény

2020. november 13., péntek 11:17

104/2020. (XI. 13.) számú Kincstár Közlemény

2020. november 13., péntek 11:14

Milyen jogszabályok vonatkoznak a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból igényelhető támogatásra"

2020. november 6., péntek 9:03
Milyen jogszabályok vonatkoznak a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból igényelhető támogatásra"

A borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtható támogatás igénylését és a feltételeket európai uniós és nemzeti jogszabályok szabályozzák.

Fontosabb uniós jogszabályok: Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében történő kiegészítéséről és az 555/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2016. április 15-i 2016/1149 EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet; a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazása szabályainak megállapításáról szóló, 2016. április 15-i 2016/1150 EU bizottsági végrehajtási rendelet; a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet; a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet; az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet; a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. június 27-i 555/2008/EK bizottsági rendelet; az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2014. március 11-i 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet;

Nemzeti jogszabályok: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény; a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény; a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény; az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet; az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról szóló 53/2020. (X. 27.) AM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet (a továbbiakban: 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet.

Milyen dokumentumokat kell a kifizetési kérelemhez csatolni"

2020. november 6., péntek 8:45
Milyen dokumentumokat kell a kifizetési kérelemhez csatolni"

A kifizetési kérelemhez csatolni kell: a borászati gép, technológiai berendezés beszerzéséhez kapcsolódó adásvételi szerződés, illetve hitelszerződés másolatát; számla és annak kifizetését igazoló bizonylat másolatát; átadás-átvételt igazoló dokumentum másolatát; a gyártó által kiállított, a borászati gép, technológiai berendezés gyártási időpontját igazoló dokumentum másolatát; üzembehelyezési jegyzőkönyv másolatát; a borászati gép, technológiai berendezés műszaki adatait tartalmazó, a gyártó által kiállított dokumentum másolatát; a kérelmező nyilatkozatát a borászati üzem – beruházást megelőző, valamint a borászati gép, technológiai berendezés üzembe helyezését követő – tárolókapacitásáról; a gazdasági aktát vezető hegybíró igazolását arról, hogy a kérelmező a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendeletben meghatározott szüreti, termelési vagy készletjelentési kötelezettségének a kifizetési kérelem benyújtását megelőző borpiaci évben határidőben eleget tett; az üzemeltetési hely szerinti üzemre vonatkozó, az adott borászati gép, technológiai berendezés szabályszerű működtetését lehetővé tevő működési engedély másolatát; gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni cég esetén a kifizetési kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó évi beszámoló eredmény-kimutatásának és mérlegének másolatát; őstermelő, egyéni vállalkozó esetében az utolsó két év adóbevallásának másolatát; a borászati gép, technológiai berendezés nem saját tulajdonú vagy más személy rendelkezési jogával terhelt ingatlanon történő üzemeltetése esetében a Kincstár honlapján közzétett – a Rendelet 4. § (4) bekezdésben meghatározott adattartalmú – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatot; három, egymástól és a támogatást kérelmezőtől független ajánlattevőtől származó, azonos műszaki paraméterekkel rendelkező borászati gépre, technológiai berendezésre vonatkozó, a Kincstár honlapján közzétett – a Rendelet 4. § (5) bekezdésben meghatározott adattartalmú – árajánlatot; amennyiben három árajánlat nem szerezhető be, akkor az ajánlattevő nyilatkozatának ki kell terjedni arra, hogy a beszerezni tervezett borászati gép, technológiai berendezés egyedi gyártású, vagy az más forgalmazótól nem szerezhető be; a kérelmező által választott, legkedvezőbb ajánlat szakmai indokolását, amelyben bemutatja a borászati gép, technológiai berendezés beszerzésével megvalósuló beruházás reális, takarékos, költséghatékony megvalósítását (kitöltő felületen szükséges megadni); a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vizsgálta a Rendelet 7. § (3) bekezdés h) pont szerinti feltétel teljesülését és megállapította, hogy az ajánlattevő nem minősül a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2. pont 2.3.2.5b. alpontja szerinti ajánlattevőnek, és az árajánlatban szereplő borászati gép, technológiai berendezés megfelel a Rendelet 2. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltaknak; az angoltól eltérő idegen nyelven kiállított dokumentum esetében a szakfordítói szakképesítéssel rendelkező személy által készített hiteles magyar nyelvű fordítást, valamint a fordítást végző személy szakfordítói szakképesítésének igazolását; a kifizetési kérelemben szereplő borászati gép, technológiai berendezés Rendelet 2. § (3) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés kérelmező általi bemutatását tartalmazó leírást, amely számadatokkal alátámasztja a borászati gép, technológiai berendezés beszerzésével megvalósuló beruházás indokolását (kitöltő felületen szükséges megadni); a kérelmező Rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti nyilatkozatait (kitöltő felületen szükséges megadni); a kérelmező nyilatkozata (kitöltő felületen megtett nyilatkozat) szerinti energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás esetén a Rendelet 8. §-a szerinti igazolást.

Ki számít nem független ajánlattevőnek"

2020. november 6., péntek 8:42
Ki számít nem független ajánlattevőnek"

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. 5. melléklet 2. pont 2.3.2.5b. alpontja alapján nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.

Milyen dokumentumokat kell a támogatási kérelemhez csatolni"

2020. november 6., péntek 8:36
Milyen dokumentumokat kell a támogatási kérelemhez csatolni"

A támogatási kérelemhez csatolni kell: a beszerezni tervezett borászati gép, technológiai berendezés műszaki adatait tartalmazó, a gyártó által kiállított dokumentum másolatát; a kérelmező nyilatkozatát a borászati üzem – a borászati gép, technológiai berendezés beszerzésével tervezett beruházást megelőző, valamint az azt követő – erjesztő- és tárolókapacitásáról; a gazdasági aktát vezető hegybíró igazolását arról, hogy a kérelmező a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendeletben meghatározott szüreti, termelési vagy készletjelentési kötelezettségének a kérelem benyújtását megelőző borpiaci évben határidőben eleget tett; a kérelmező nevére kiállított működési engedély másolatát; gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni cég esetén a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó évi beszámoló eredmény-kimutatásának és mérlegének másolatát; őstermelő, egyéni vállalkozó esetében az utolsó két év adóbevallásának másolatát; a borászati gép, technológiai berendezés nem saját tulajdonú vagy más személy rendelkezési jogával terhelt ingatlanon történő üzemeltetése esetében a Kincstár honlapján közzétett – a Rendelet 4. § (4) bekezdésben meghatározott adattartalmú – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatot (102/2020. számú Kincstár közlemény 1. számú melléklete); három, egymástól és a támogatást kérelmezőtől független ajánlattevőtől származó, azonos műszaki paraméterekkel rendelkező borászati gépre, technológiai berendezésre vonatkozó, a Kincstár honlapján közzétett – a Rendelet 4. § (5) bekezdésben meghatározott adattartalmú – árajánlatot (102/2020. számú Kincstár közlemény 1. számú melléklete); amennyiben három árajánlat nem szerezhető be, akkor az ajánlattevő nyilatkozatának ki kell terjedni arra, hogy a beszerezni tervezett borászati gép, technológiai berendezés egyedi gyártású, vagy az más forgalmazótól nem szerezhető be; a kérelmező által választott, legkedvezőbb ajánlat szakmai indokolását, amelyben bemutatja a beruházás reális, takarékos, költséghatékony megvalósítását (kitöltő felületen szükséges megadni); a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vizsgálta a Rendelet 4. § (3) bekezdés h) pont szerinti feltétel teljesülését és megállapította, hogy az ajánlattevő nem minősül a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2. pont 2.3.2.5b. alpontja szerinti ajánlattevőnek, és hogy az árajánlatban szereplő borászati gép, technológiai berendezés megfelel a Rendelet 2. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltaknak; az angoltól eltérő idegen nyelven kiállított dokumentum esetében a szakfordítói szakképesítéssel rendelkező személy által készített hiteles magyar nyelvű fordítást, valamint a fordítást végző személy szakfordítói szakképesítésének igazolását; a támogatási kérelemben szereplő borászati gép, technológiai berendezés Rendelet 2. § (3) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés kérelmező általi bemutatását tartalmazó leírást, amely számadatokkal alátámasztja a borászati gép, technológiai berendezés beszerzésével megvalósuló beruházás indokolását (kitöltő felületen szükséges megadni); a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a támogatási kérelemben megjelölt borászati gép, technológiai berendezés tervezett üzemeltetésének helyén üzemeltet-e azzal megegyező hasznosítású olyan borászati gépet, technológiai berendezést vagy folyamatban van-e azzal megegyező hasznosítású olyan borászati gép, technológiai berendezés beszerzése, amely vonatkozásában 2014. január 1-jét követően a Vidékfejlesztési Program keretében érvényes támogatói okirattal rendelkezik (kitöltő felületen szükséges megadni); a kérelmező nyilatkozata szerinti (kitöltő felületen megtett nyilatkozat alapján) energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás esetén a Rendelet 8. §-a szerinti igazolást.

Van az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt utóellenőrzés"

2020. november 6., péntek 8:24
Van az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt utóellenőrzés"

Az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt a kérelmezőt terhelő kötelezettségek helyszíni ellenőrzése a pénzügyi évben jóváhagyott kérelmek legalább 10%-ára terjed ki.

Fentieken felül az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is végezhet utólagos ellenőrzést a támogatás igénybe vevőnél az igénybe vett támogatás és az azokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek jogszerűsége tekintetében. A támogatási kérelemhez mindig hiteles, valós gazdasági eseményeken alapuló dokumentumokat kell benyújtani, ezek utólag ellenőrzésre kerülhetnek. Az üzemeltetési kötelezettség alatt utólag feltárt esetleges jogsértések az igénybe vett támogatás visszakövetelését eredményezhetik.

Milyen feltételekkel és mennyi ideig kell üzemeltetni egy, már támogatásban részesített gépet"

2020. november 6., péntek 8:22
Milyen feltételekkel és mennyi ideig kell üzemeltetni egy, már támogatásban részesített gépet"

A támogatásban részesített borászati gépet, technológiai berendezést a támogatás folyósításától számított legalább öt évig rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni (a továbbiakban: üzemeltetési kötelezettség).

Az üzemeltetési kötelezettség alatt bekövetkező amortizáció, lopás, működésképtelenné vagy használhatatlanná válás, vagy jótállás alapján felmerülő csereok esetén a borászati gépet, technológiai berendezést saját forrás terhére az új borászati géppel, technológiai berendezéssel azonos rendeltetésű, azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkező, a csere megvalósulásának bejelentésétől számított két évnél nem régebbi gyártású borászati gépre, technológiai berendezésre kell cserélni.

A cserét a felmerült csere okának bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell elektronikus úton a Kincstárhoz előzetesen bejelenteni a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető, az E-ügyintézési törvényben foglaltaknak megfelelőn a Kincstár által az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltak szerint.

Az új borászati gépet, technológiai berendezést a csere okának felmerülését követő hat hónapon belül be kell szerezni.

A csere megtörténtét legkésőbb az új borászati gép, technológiai berendezés vásárlását követő tizenöt napon belül kell elektronikus úton a Kincstárhoz bejelenteni a Kincstár által az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltak szerint.

A borászati gép, technológiai berendezés üzemeltetési helyének az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt történő megváltoztatását legalább tíz nappal a borászati gép, technológiai berendezés tervezett átszállításának megkezdése előtt elektronikus úton kell a Kincstárhoz bejelenteni a Kincstár által az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül. Intézkedésben való jogosultan részvételnek minősül, az üzemeltetési kötelezettség lejárta előtti elidegenítés, illetve a csere bejelentésének elmulasztása, valamint a csere határidőn túl történő megvalósítása.

Módosítható a jóváhagyott támogatási kérelem"

2020. november 6., péntek 8:20
Módosítható a jóváhagyott támogatási kérelem" Igen, amennyiben a támogatási kérelem alapján jóváhagyott beruházási tételek közül a kifizetési kérelem benyújtásáig egyes beruházási tételek nem kerülnek megvalósításra, a kifizetési kérelem benyújtása előtt, a támogatási kérelem módosítását kell kezdeményezni. A módosítás nem veszélyeztetheti a beruházás célkitűzéseinek megvalósulását, kellően indokoltnak kell lennie és a módosítást a Kincstárnak jóvá kell hagynia.

A támogatási kérelemben jóváhagyott összes tételre kell a kifizetési kérelmet benyújtani, vagy elég azokra tételekre benyújtani, amik a kifizetési kérelem benyújtási időszakáig megvalósultak"

2020. november 6., péntek 8:18
A támogatási kérelemben jóváhagyott összes tételre kell a kifizetési kérelmet benyújtani, vagy elég azokra tételekre benyújtani, amik a kifizetési kérelem benyújtási időszakáig megvalósultak" Figyelemmel a 2016/1149/EU Bizottsági rendelet 54. cikkében szereplő általános elvekre, a kifizetési kérelemre támogatás akkor fizethető ki, ha a támogatási kérelemben jóváhagyott valamennyi borászati gép, technológiai berendezés beszerzése maradéktalanul megvalósult.

Mit értünk a Rendelet hatályba lépéséig beszerzett borászati gép, technológiai berendezés alatt"

2020. november 6., péntek 8:16
Mit értünk a Rendelet hatályba lépéséig beszerzett borászati gép, technológiai berendezés alatt" Akkor beszélhetünk az 53/2020. (X. 27.) AM rendelet hatályba lépéséig beszerzett borászati gépről, technológiai berendezésről, ha a beruházás már lezárult, a gép üzembe helyezése és a pénzügyi rendezés is megvalósult 2020.10.31-ig, amelyet szállítólevél, számla, kifizetést igazoló bizonylat, átadás-átvételi dokumentum, üzembehelyezési jegyzőkönyv, számviteli nyilvántartás a vevő és az eladó nyilvántartása alapján is igazol. Ezen beruházások vonatkozásában nyújtható be kifizetési kérelem 2020. november 30. és december 21. között.

Mikor lehet kifizetési kérelmet benyújtani"

2020. november 6., péntek 8:13
Mikor lehet kifizetési kérelmet benyújtani"

1. Az 53/2020. (X. 27.) AM rendelet hatályba lépéséig, azaz 2020. október 31-ig beszerzett (leszállított, üzembe helyezett, és pénzügyileg is rendezett) borászati gép, technológiai berendezés vonatkozásában 2020. november 30. és december 21. közötti időszakban lehet kifizetési kérelmet benyújtani. Az így benyújtott kifizetési kérelem egyben támogatási kérelemnek is minősül.

2. Az 53/2020. (X. 27.) AM rendelet hatályba lépését követően beszerzett borászati gép, technológiai berendezés vonatkozásában kifizetési kérelmeket

a) a 2020. november 2. és november 22. között benyújtott támogatási kérelmekre vonatkozóan 2021. május 17. és június 15. között,

b) a 2021. április 1. és április 20. között benyújtott támogatási kérelmekre vonatkozóan 2021. november 30. és december 21. között,

c) a 2022. évtől kezdődően az adott pénzügyi év január 15. és február 15. között benyújtott támogatási kérelmekre vonatkozóan a következő pénzügyi év október 16. és november 16. között lehet benyújtani.

Egy kérelmező egy benyújtási időszakban egy kifizetési kérelmet nyújthat be.

A Rendelet 6. § (1) bekezdése alapján kifizetési kérelmet benyújtani csak jóváhagyott támogatási kérelem birtokában lehet.

Kifizetési kérelmet benyújtani csak az adott támogatási kérelemhez meghatározott időszakban lehetséges, tehát ha 2020. november 2. és november 22. között nyújtanak be támogatási kérelmet, akkor azzal összefüggésben 2021. május 17. és június 15. között kell benyújtani a kifizetési kérelmet. Kifizetési kérelem, csak a támogatási kérelemben jóváhagyott, megvalósított beruházásra nyújtható be!

Adott pénzügyi év meddig tart"

2020. november 6., péntek 8:12
Adott pénzügyi év meddig tart" Egy pénzügyi év, adott év október 16. napjától következő év október 15. napjáig tart.

Ha napelem vagy napkollektorrendszer is szerepel a támogatási kérelemben, biztosan támogatásban részesül a kérelem"

2020. november 6., péntek 8:10
Ha napelem vagy napkollektorrendszer is szerepel a támogatási kérelemben, biztosan támogatásban részesül a kérelem"

A Kincstár a kérelmeket beérkezés sorrendjében bírálja el.

Amennyiben, a támogatási kérelemben arról nyilatkoznak, hogy a borászati gép, technológiai berendezés beszerzése kedvező hatást fejt ki az energiamegtakarítás, a globális energiahatékonyság és a környezeti szempontból fenntartható folyamatok tekintetében és csatolják az erről szóló energetikai auditor vagy energetikai auiditáló szervezet által kiállított igazolást a beruházást megelőző, valamint a beruházást követő, a beruházással elérni kívánt állapotról, akkor a tervezett beruházás megfelel az elsőbbségi kritériumnak. Az elsőbbségi kritérium alapján érvényesített előny, a támogatási keret túligénylése esetén, a kérelmek beérkezésének sorrendje alapján, a keretkimerülés napján bírált hiánytalan támogatási kérelmek közötti sorrend meghatározásakor érvényesül.

VP-Mezőgazdasági kisüzemek támogatása alkalmazás

2020. november 6., péntek 7:51
A támogatási kérelmek benyújtására szolgáló elektronikus felület a www.mvh.allamkincstar.gov.hu weboldal Elektronikus ügyintézés menüpontján keresztül érhető el. A VP2-6.3.1-20 kódszámú Mezőgazdasági kisüzemek támogatása intézkedés keretében a támogatási kérelmek benyújtásához kapcsolódó Kitöltési útmutató.

Mi az elsőbbségi kritérium"

2020. november 5., csütörtök 17:22
Mi az elsőbbségi kritérium"

Az elsőbbségi kritérium alapján, a Kincstár a támogatási kérelmek jóváhagyása során előnyben részesíti azokat a kérelmeket, amelyek megvalósítása kedvező hatást fejt ki az energiamegtakarítás, a globális energiahatékonyság és a környezeti szempontból fenntartható folyamatok tekintetében. Amennyiben a tervezett beruházás megfelel ennek a kritériumnak, erről a támogatási kérelemben nyilatkozni kell, és mellékelni kell energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet által kiállított igazolást a beruházást megelőző, valamint a beruházást követő, a beruházással elérni kívánt állapotról.

Az elsőbbségi kritérium alapján érvényesített előny, a támogatási keret túligénylése esetén, a kérelmek beérkezésének sorrendje alapján, a keretkimerülés napján bírált hiánytalan támogatási kérelmek közötti sorrend meghatározásakor érvényesül. A Kincstár a támogatási kérelmeket beérkezésük sorrendjében bírálja el. Az elsőbbségi kritérium csak a keretkimerülés napján bírált hiánytalan támogatási kérelmek közötti sorrend meghatározásakor kerül figyelembe vételre.Itt keressen minket
© 2017. Agrárszektor.hu