2020. január 21. kedd Ágnes

Pályázatok (6. oldal)

Ne maradjon le egyetlen mezőgazdasági pályázattal kapcsolatos hírről sem! Kíváncsi, hogy mik az aktuális agrár pályázatok és hogyan indulhat rajtuk? Olvassa el híreinket!

Szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatás

2019. július 3., szerda 14:19

Jogcím/intézkedés célja

Az intézkedés célja: általános csekély összegű támogatás nyújtása a szárítmány-előállító tevékenységet folytató vállalkozások számára, a tárgyidőszakban szárítmány-előállításra felhasznált és igazolt tüzelőanyag-mennyiségének és az elszámolási időszak átlagos fűtőértékének szorzataként meghatározott felhasznált hőenergia-mennyiség (kWh) alapján.

Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe zöldség- és gyümölcsfélékből, gyógynövényekből és fűszernövényekből, forró levegővel mesterségesen szárított, illetve aszalt termény előállításához felhasznált fűtési költségek után.

Támogatás jogosultja

A 20/2019. (V. 27.) AM rendelet alapján azok a szárítmány-előállító vállalkozások jogosultak támogatásra, amelyek – egyéb feltételek mellett – igazolják a szárítmány-előállítás céljára felhasznált tüzelőanyag (földgáz, tartályos vagy palackos propán-bután gáz) mennyiségét, valamint a feldolgozandó termény megnevezését és mennyiségét, a végtermék megnevezését és mennyiségét, valamint a feldolgozáshoz felhasznált tüzelőanyag mennyiségét napi bontásban tartalmazó, belső nyilvántartást vezet.

Támogatás mértéke

A támogatás összege a kérelem benyújtását megelőző év július 1-jétől a benyújtási év június 30-áig tartó időszakban szárítmány előállítására felhasznált hőenergia mennyiségétől függ. A támogatás mértéke a 20/2019. (V. 27.) AM rendelet 4. mellékletében meghatározott sávok szerint változik, de igénylőnként a tárgyévben legfeljebb 66 666 eurónak megfelelő forintösszeg lehet.

Benyújtási idő

A benyújtásra évente július 15. és augusztus 15. között van lehetőség.

A támogatási kérelem a benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjáig elektronikus úton módosítható, azonban a támogatási kérelem benyújtását követően hiánypótlásnak nincs helye.

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel, a vis maior esemény bejelentésével, illetve a csekély összegű támogatásokkal kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

29/2019. (VI. 25.) számú Kincstár Közlemény

2019. június 26., szerda 11:58

28/2019. (VI. 25.) számú Kincstár Közlemény

2019. június 26., szerda 8:33

29/2019. (VI. 20.) AM rendelet

2019. június 25., kedd 12:05
a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet

Méhegészségügyi csekély összegű támogatás

2019. június 25., kedd 11:22
Jogcím/intézkedés célja

Az intézkedés célja a kérelmező részére vissza nem térítendő, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti, mezőgazdasági csekély összegű támogatás (a továbbiakban: támogatás) nyújtása a tenyészetében lévő méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzése érdekében.

Támogatás jogosultja

A 29/2019 (VI. 20.) AM rendelet (a továbbiakban: támogatási rendelet) alapján az intézkedés igénybevételére az a Magyar Államkincstár által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben, a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kérelemre nyilvántartásba vett természetes vagy jogi személy jogosult, aki vagy amely:

2018. november 15. napján a Tenyészet Információs Rendszerben (a továbbiakban: TIR) nyilvántartott méhállománnyal rendelkezik;

2018. évi monitoring vizsgálatok során az adataiban megállapított változásokat az illetékes megyei kormányhivatalhoz bejelentette;

nyilatkozik a támogatási rendelet 4. § (1) bekezdés c) - e) pontjában foglaltakról.


A kérelmező (vagy meghatalmazottja) 2019.07.15. és 2019.09.02. között kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással, mindösszesen egy darab támogatási kérelmet nyújthat be, a Kincstárá által erre a célra rendszeresített űrlapkitöltő felületén keresztül.

A támogatás mértéke
2019. évre 600 millió forint a támogatási rendelet alapján meghatározott keretösszeg.
A kérelmező a 2018. november 15. napján a TIR nyilvántartásban szereplő méhállomány alapján, méhcsaládonként 500 Ft támogatásra jogosult azzal, hogy a támogatás összege nem haladhatja meg a kérelmező és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keret mértékét.

Amennyiben az adott támogatási évben, az összes kérelmező részére megállapított jogosult támogatási összeg meghaladja a rendelkezésre álló 600 millió forintos támogatási keretösszeget, a kérelmezők részére megállapítható jogos támogatás összege a túllépés mértékével arányosan csökken (visszaosztás).

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel, a vis maior esemény bejelentésével, illetve a csekély összegű támogatásokkal kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

27/2019. (VI. 20.) számú Kincstár Közlemény

2019. június 20., csütörtök 17:30

27/2019. (VI. 14.) AM rendelet

2019. június 20., csütörtök 17:25
a baromfi- és sertéságazati piaci szereplők foglalkoztatási célú jövedelempótló támogatásáról

Baromfi- és sertéságazati piaci szereplők foglalkoztatási célú jövedelempótló támogatása

2019. június 20., csütörtök 17:23
Jogcím/intézkedés célja

A baromfi- és sertéságazati piaci szereplők foglalkoztatási célú jövedelempótló támogatásáról szóló 27/2019. (VI. 14.) AM rendelet alapján a baromfi- vagy sertéstartó, illetve a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás jövedelempótló támogatása.

Támogatás jogosultja

Baromfi- vagy sertéstartó, illetve a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás, aki vagy amely a baromfi, illetve sertés állatjóléti támogatás keretében 2018. támogatási évre támogatási kérelmet nyújtott be.

A támogatás mértéke

A támogatás alapját képező állományba tartozó foglalkoztatottanként legfeljebb 200 000 forint.

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel, a vis maior esemény bejelentésével, illetve a csekély összegű támogatásokkal kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

Ökológiai fókuszterületek (EFA elemek) listája

2019. június 17., hétfő 17:00

26/2019. (VI. 14.) számú Kincstár Közlemény

2019. június 17., hétfő 15:59

25/2019. (VI. 14.) számú Kincstár Közlemény

2019. június 15., szombat 7:07

Legalább EURO4 környezetvédelmi besorolású motorral szerelt gép vásárlása

2019. június 7., péntek 15:11
Hogyan tudom az EURO4 környezetvédelmi besorolású motorral szerelt gép vásárlására tett vállalásomat teljesíteni"
A VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás pályázati felhívás 13. számú mellékletének 2. e. pontja módosításra került, amely megjelent a palyazat.gov.hu oldalon az alábbi elérhetőségen.

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-fiatal-mezgazdasgi-termelk-szmra-nyjtott-indul-tmogats-cm-felhvs--1

A módosítás értelmében a kedvezményezettek a 2. e. pontban meghatározott módon tudják igazolni a 3. Környezeti- és klíma-alkalmazkodási szempontok érvényesítése szempont esetében vállalt mezőgazdasági erőgép/traktor motorjának környezetvédelmi besorolását.

Szálas fehérjenövény támogatáshoz kapcsolódó előzetes adategyeztetés (2019)

2019. június 7., péntek 9:48
Szálas fehérjenövény támogatáshoz kapcsolódóan előzetes adategyeztetési felszólítást kaptam (2019). Mit kell tenni"

Adategyeztetésre kerül sor, amennyiben a kérelem tartalmaz olyan igényelt táblát/táblákat melyek esetében ellentmondás áll fenn. Az ellentmondás oka, hogy a 2019. évi kérelmében első vetés dátumának 2018. II. félév előtti vetési időpontot adott meg, azonban a 2018. évi igénylési adatok alapján, a táblán a jelenlegi (2019. évi) hasznosítástól eltérő növényhasznosítás volt.

Előzetes ellenőrzés szálas fehérjenövény ellenőrzendő táblák vizsgálatára táblázat fejlécének tartalma:

Tábla sorszáma: 2019-es egységes kérelemben megadott tábla sorszáma

Blokkazonosító: a tábla blokkazonosítója

2019-es hasznosítási kód: a táblán igényelt hasznosítás

Igényelt terület (ha): a tábla igényelt területe

Első vetés dátuma: a táblához megadott vetési dátum

Ellentmondó hasznosítással metsző terület (ha): a táblának a 2018. évi egységes kérelemben nem a 2019-ben igényelt hasznosítással lefedett része.

2019-es hasznosításnak ellentmondó hasznosítási kód(ok): Ellentmondó hasznosítással metsző területhez kapcsolódó hasznosítási kód. A 2019. évi igénylés mely hasznosításra fedett rá 2018. évben.

Kérem, vizsgálja meg a 2019-es kérelem adatait és indokolt esetben a 2019-es tényleges állapotokat tükrözően módosítsa azokat.

Adatok módosítására az adatváltozás során megismert módon lehet az adatmegadást kezdeményezni (Tábla adatok fül).

Amennyiben, csak egy megnövelt területrészen történt a vetés/telepítés, akkor a növekményt felülvetésként jelölje és adja meg a felhasznált minősített szaporítóanyag mennyiséget. elírás történt, módosítsa az első vetés évét és kérjük adja meg a vetéshez kapcsolódó adatokat. az igénylés a valóságnak megfelelő, akkor az adatokon nem kell módosítani továbbá a táblánál lehetőség van megjegyzés megadására az „Előzetes Ellenőrzés megjegyzés” mezőben.

Lehetőség van arra is, hogy a felcsatolt dokumentum a táblához kiválasztásra kerüljenek. Egy dokumentum több táblához is felcsatolásra kerülhet, de egy táblához csak egy dokumentum megadása lehetséges.

Az egységes kérelmének szankciómentes pontosítására, illetve egyéb adatváltozás bejelentésére határidő: 2019.06.19.

Az adatváltozás keretében történő tábla adatok pontosítását, valamint a kötelezően beküldendő dokumentumok pótlását a W0199-es elektronikus felületen tudja megtenni és ügyfélkapun keresztül tudja benyújtani.

A „W0199 Előzetes Ellenőrzés Kérelem elnevezésű” felületre a jelen, az előzetes ellenőrzés kapcsán a 2019-es egységes kérelem felülvizsgálatára felszólító végzés átvételét követően tud belépni.

Módosult a Pályázati Felhívás

2019. június 6., csütörtök 15:36
Módosítás történt 2019. június 6. napján a „Fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” című (VP2-6.1.1-16 kódszámú) felhívás 13. szakmai mellékletében.
A változásokkal kapcsolatos pályázati közlemény és a módosított pályázati dokumentáció a www.szechenyi2020.hu oldalon érhető el.


A szakértő szemével

Támogató:
Itt keressen minket
© 2017. Agrárszektor.hu