2020. január 24. péntek Timót

Pályázatok (7. oldal)

Ne maradjon le egyetlen mezőgazdasági pályázattal kapcsolatos hírről sem! Kíváncsi, hogy mik az aktuális agrár pályázatok és hogyan indulhat rajtuk? Olvassa el híreinket!

Tájékoztató

2019. június 6., csütörtök 8:38
a szőlőültetvényekben végzett zöldszüretre igényelhető támogatás végrehajtásához kapcsolódóan

22/2019. (V. 31.) AM rendelet

2019. június 3., hétfő 14:00
a szőlőültetvényekben végzett zöldszüretre igényelhető támogatásról

A szőlőültetvényekben végzett zöldszüret támogatása jogcím ismertetője

2019. június 3., hétfő 10:31
Jogcím/intézkedés célja
Az intézkedés célja, hogy elősegítse a szőlő- és borágazat számára - a várható piaci helyzet alapján - a piaci egyensúly helyreállítását és a válság elkerülését zöldszüret alkalmazásával.

Támogatás/engedély/egyéb jog jogosultja
Támogatásra a magyarországi szőlőterülete után az a hegyközségi tag vagy adatszolgáltatásra kötelezett jogosult, aki szőlővel beültetett területének jogszerű használója.

Támogatás meghatározása
Támogatás a szőlőültetvényekben végzett zöldszüret keretében a szőlőfürtök tőkéről kézi szüreteléssel történő közvetlen eltávolítási költségére, valamint az eltávolításból adódó bevételkiesésre igényelhető.

Támogatás mértéke
Az intézkedésbe vont szőlőültetvényben 2017. és 2018. évben szüretelt szőlő mennyiségének átlaga és a támogatható területnagyság hányadosával kapott átalányösszeg vagy 2017. és 2018. évben elismert káresemény esetén az adott Borrégió területi referenciahozam értéke alapján kerül meghatározásra.

Az elszámolható hektáronkénti általányok
A 22/2019. (V. 31.) AM rendelet 1. számú melléklete.

Általános információk
Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

22/2019. (V. 31.) AM rendelet

2019. június 3., hétfő 9:09
a szőlőültetvényekben végzett zöldszüretre igényelhető támogatásról

24/2019. (VI. 1.) számú Kincstár Közlemény

2019. június 1., szombat 11:32

Kitöltési útmutató kifizetés igényléshez

2019. május 23., csütörtök 13:29

22/2019. (V. 17.) számú Kincstár Közlemény

2019. május 20., hétfő 9:26

Erdősítés támogatása

2019. május 20., hétfő 8:00
Magyarország Kormányának felhívása a jogszerű földhasználók és ezek társulásai számára mezőgazdasági és nem mezőgazdasági területeken történő erdő telepítések és ipari célú fás szárú ültetvények telepítése érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozás hatásainak a mérséklését, a legfontosabb természeti erőforrásaink, a vizeink, a talajok és biológiai sokféleség állapotának javítását, az erdők megfelelő ökológiai teljesítőképességének fenntartását és fejlesztését, valamint a vidéki térségek lakosságának a megtartását. A cél elérését a Kormány a jogszerű földhasználók együttműködésével tervezi megvalósítani, a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

A klímaváltozás hatásainak csökkentése, a szél és vízerózió elleni védekezés, valamint a faanyag, mint környezetbarát nyersanyag és megújuló energiaforrás iránti növekvő igény kielégítése érdekében az erdőterület növelése.

Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

Támogatható tevékenységek:

A) célterület: erdőtelepítés elsőkivitelének telepítési tevékenysége

B) célterület: ipari célú fás szárú ültetvény telepítése

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A) célterület esetében:

a. fenntartási (ápolási) tevékenység;

b. kieső jövedelem pótlása.

B) célterület esetében:

a. fenntartási (ápolási) tevékenység

Elsőkivitelhez igényelhető kiegészítő tevékenységek:

A) célterület vonatkozásában:

a. kerítés,

b. villanypásztor,

c. padka,

d. erdőszegély kialakítása,

e. mikorrhizált csemete telepítése.

B) célterület vonatkozásában:

a. kerítés,

b. villanypásztor kialakítása.

A kiegészítő támogatás önállóan nem, csak az elsőkivitellel együtt vehető igénybe.

A támogatás mértéke, összege
Célállomány-típus csoport

Erdőtelepítés

Ipari célú fás szárú ültetvény

Erdőtelepítés -

elsőkivitel költsége
1. év
fenntartási (ápolási) költsége
2. évtől
fenntartási (ápolási) költség
Ipari célú fás szárú ültetvény
telepítés költsége
1. év
fenntartási (ápolási) költsége

eurónak megfelelő forint összeg/ha
eurónak megfelelő forint összeg/ha
Fenntartási/
jövedelempótló időszak
(év)
eurónak megfelelő forint összeg/hektár/fenntartási időszak
eurónak megfelelő forint összeg/ha
eurónak megfelelő forint összeg/hektár/fenntartási időszak
Tölgy-Bükk és Egyéb keménylomb

2273

516

11

3168

-

-
Egyéb lágylomb

1725

387

7

2156

-

-
Akác

1494

387

4

1254

1298

342
Nemesnyár

1322

387

4

1144

1787

429

Erdőtelepítés esetén a 10 fok feletti lejtésű területek esetében 10%-kal emelt elsőkiviteli költség alkalmazható.

A kieső jövedelem pótlása: 174 eurónak megfelelő forint összeg/ha/év

Kiegészítő intézkedések költségei
Kerítés
5,8 eurónak megfelelő forint összeg/m
max. 731eurónak megfelelő forint összeg/ha

Villanypásztor
4,8 eurónak megfelelő forint összeg/m
max. 518eurónak megfelelő forint összeg/ha

Padka (lejtés >10°, kézi, csak erdőtelepítés)
13 eurónak megfelelő forint összeg/100m
max. 624 eurónak megfelelő forint összeg/ha

Erdőszegély kialakítása (csak erdőtelepítés)
1,5 eurónak megfelelő forint összeg/m
Mikorrhizált csemeték (csak erdőtelepítés)
6 eurónak megfelelő forint összeg/db
max. 3225 eurónak megfelelő forint összeg/ha

A támogatás igénybevételének feltételei

A. célterület: Erdőtelepítés esetén

1.) Az erdőtelepítés támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha jogszerű földhasználóként rendelkezik a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a tervezett erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatóság által, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009 évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (továbbiakban: Vhr.) alapján jóváhagyott jogerős, nevére szóló erdőtelepítési engedéllyel.

2.) A legkisebb támogatható terület a koronavetülettel együtt 0,5 hektár.

3.) A kiegészítő intézkedésekhez, fenntartási (ápolási) tevékenységhez és a kieső jövedelem pótlásához nem igényelhető támogatás arra a területre vonatkozóan, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányaddal rendelkezik.

4.) Erdőtelepítés esetén (mikorrhizált csemete telepítésének kivételével) kiegészítő támogatás abban az esetben adható, ha a jóváhagyott jogerős, a támogatást igénylő nevére szóló erdőtelepítési engedélyben szerepel az adott tevékenység.

5.) Mikorrhizált csemete telepítése csak abban az esetben támogatható, ha a terület és a telepítési terv megfelel az 3.4.1.1. I. A. 1.) pontnak és az 5. számú mellékletben foglalt szakmai követelményeknek.

6.) A fenntartási (ápolási) támogatás –az elsőkivitel megvalósulásának évét követően– legfeljebb az 5.3 fejezetben foglalt fenntartási időszak végéig igényelhető.

7.) A kieső jövedelem pótlásához a támogatásra az igénylő csak akkor jogosult, ha a kérelemben szereplő területre a támogatási kérelem benyújtásának évében vagy az azt megelőző évben az Európai Unió által részben vagy egészben finanszírozott normatív területalapon járó támogatást vett igénybe, a mindenkori egységes kérelemnek megfelelően.

8.) Az elsőkivitel megvalósulását követő első kifizetés az elsőkivitel támogatásán túl, az adott évi jövedelempótló- és elsőéves ápolási támogatást is tartalmazza.

9.) A kieső jövedelem pótlásához a támogatás az elsőkivitel megvalósulásának évét is beleértve – legfeljebb az 5.3 fejezetben foglalt fenntartási időszak végéig évente, az egységes kérelem keretében benyújtott kifizetési igényléssel vehető igénybe.

10.) A támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben az EMVA-ból a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott erdészeti, erdőgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos támogatás igénybevétele esetén nem került kizárásra a támogatási feltételek szándékosan történő megszegése miatt.

11.) Amennyiben az erdőtelepítés nem saját tulajdonú vagy más személy jogával terhelt ingatlanon valósul meg, a támogatási kérelemhez mellékelni kell azt a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba fogalt dokumentumot, amely igazolja, hogy a támogatást igénylő jogosult a telepítést megvalósítani, és a földterületet a teljes fenntartási időszak végéig használni.

B. célterület: Ipari célú fás szárú ültetvény (a továbbiakban: ültetvény) létrehozása esetén

1.) Az ültetvénytelepítéséhez támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha a támogatási kérelem benyújtásakor jogszerű földhasználóként rendelkezik a fás szárú ültetvényekről szóló 135/2017. (VI.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolással.

2.) A legkisebb támogatható terület a koronavetülettel együtt 0,5 hektár.

3.) A kiegészítő intézkedésekhez nem igényelhető támogatás arra a területre vonatkozóan, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányaddal rendelkezik.

4.) A támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben az EMVA-ból a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott erdészeti, erdőgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos támogatás igénybevétele esetén nem került kizárásra a támogatási feltételek szándékosan történő megszegése miatt.

5.) Amennyiben a támogatást igénylő igazolt származású szennyvíziszapot, vagy szennyvizet használna fel, abban az esetben rendelkeznie kell a felhasználást engedélyező a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet szerinti nevére szóló, jogerős talajvédelmi tervvel.

6.) A fenntartási (ápolási) támogatás a telepítés megvalósulását követően - az arra vonatkozó támogatással együtt - az egységes kérelem keretében benyújtott kifizetési igényléssel vehető igénybe.

A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül.

A támogatási kérelem benyújtásának ideje: 2016. július 20. – 2021. június 30., mely határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2016. augusztus 15.

2016. október 31.

2017. június 30.

2017. október 31.

2018. július 30.

2018. december 31.

2019. március 31.

2019. június 30.

2019. december 31.

2020. június 30.

2020. december 31.

2021. június 30.

A pályázatokról részletesen a Széchenyi 2020 oldalon tájékozódhatnak.

Kitöltési útmutató előleg igényléshez

2019. május 17., péntek 14:56

91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet

2019. május 16., csütörtök 8:42
a szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról

Árfolyam meghatározása környezeti- és klíma-alkalmazkodási szempontok érvényesítése esetén

2019. május 15., szerda 13:39
Amennyiben a kedvezményezett a támogatási kérelmében a környezeti- és klíma-alkalmazkodási szempontok érvényesítése esetén vállalta, hogy a projekt keretében az érintett gazdaságában a működtetési időszak második év december 31. napjáig a gazdaságban keletkező zöldhulladék, faapríték felhasználására vonatkozó technológiát alkalmaz, saját komposztáló teret alakít ki és/vagy megújuló energiát (napenergia, geotermikus hő, szélenergia, stb.) hasznosító technológiát épít ki, akkor a pályázati felhívás alapján az alkalmazott technológia kialakítására a támogatási összeg legalább 5%-át kell fordítania. Tekintve, hogy a támogatói okiratban a támogatási összeg euróban kerül meghatározásra, milyen árfolyamon kell meghatározni a támogatási összeg 5%-át" A 907/2014/EU rendelet 34. cikk (1) bekezdés alapján az árfolyam meghatározó ügyleti ténye azon év január 1-je, amely év során a támogatás odaítélésére vonatkozó döntést meghozták. Ennek megfelelően a támogatási összeg 5 %-ának kiszámításakor a támogatói okirat keltének évét kell figyelembe venni. Így amennyiben a kedvezményezett esetében a támogatói okirat kelte a 2018. év, akkor a 2018. január 1-jén (310,33 Ft/euró), amennyiben a 2019. év, akkor a 2019. január 1-jén érvényes (320,98 Ft/euró), az Európai Központi Bank által rögzített árfolyamon kell az 5 %-nak megfelelő forint összeget meghatározni.

37/2018. (XII. 10.) AM rendelet

2019. május 15., szerda 13:25
az egyes kedvezőtlen piaci helyzettel érintett agrárgazdasági szakágazatok részére az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

21/2019. (V. 13.) számú Kincstár Közlemény

2019. május 15., szerda 10:49

20/2019. (V. 9.) számú Kincstár Közlemény

2019. május 10., péntek 14:13

19/2019. (V. 7.) számú Kincstár Közlemény

2019. május 8., szerda 10:34

18/2019. (IV. 26.) számú Kincstár Közlemény

2019. április 26., péntek 14:18

17/2019. (IV. 24.) számú Kincstár Közlemény

2019. április 25., csütörtök 10:09

16/2019. (IV. 23.) számú Kincstár Közlemény

2019. április 24., szerda 15:16


A szakértő szemével

Támogató:
Itt keressen minket
© 2017. Agrárszektor.hu