Sokan nem ismerik a szabályokat: 2022-től csak így lehet kifizetni a földbérleti díjat

Sokan nem ismerik a szabályokat: 2022-től csak így lehet kifizetni a földbérleti díjat

agrarszektor.hu
2022. január 1-től egy új szabályozás lépett életbe a haszonbér megfizetéséről: ennek értelmében a haszonbért ezentúl banki átutalással vagy belföldi postautalvánnyal kell megfizetni, tehát megszűnik a készpénzes fizetés lehetősége. Ezt nemcsak az újonnan kötött, vagy ezután módosításra kerülő szerződések esetén kell alkalmazni, hanem a korábban megkötött, aktuálisan fennálló szerződéses viszonyokban is így kell eljárniuk a feleknek, amennyiben a haszonbérlet ellenszolgáltatása pénzfizetés.

HOLNAP JÖN AZ AGROFUTURE 2024 KONFERENCIA 

Fenntarthatóság és innováció az agráriumban

Az AgroFuture 2024 konferencián előad Feldman Zsolt, Hadászi László, Nemes Imre, Petri Bernadett és Vajda Péter is! Még nem késő regisztrálni!

Új szabályozás lépett életbe 2022. január 1-től a haszonbér megfizetésével kapcsolatban: a haszonbért ezentúl ugyanis banki átutalással vagy belföldi postautalvánnyal kell megfizetni, tehát megszűnik a készpénzes fizetés lehetősége. Régi hagyománnyal szakít ez a módosítás, hogy a haszonbér megfizetésekor a transzparencia elve (Fétv. 50. § (3)) érvényre jusson - olvasható a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) oldalán. A szabályozás lényeges része, hogy nemcsak az újonnan kötött, vagy ezután módosításra kerülő szerződések esetén kell alkalmazni, hanem a korábban megkötött és jóváhagyott, tehát jelenleg fennálló szerződéses viszonyokban is így kell eljárniuk a feleknek, amennyiben a haszonbérlet ellenszolgáltatása pénzfizetés. Tehát a mezőgazdasági igazgatási szerv által már jóváhagyott, felek között aktuálisan fennálló bérleti jogviszonyban a haszonbérfizetés nem a szerződéses kikötés szerint kell, hogy megtörténjen a jövőben, hanem a fenti előírásnak megfelelően, azaz banki átutalással vagy belföldi postautalvánnyal kell a haszonbért fizetni.

Az új szabályozás a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvénynek (Fétv.) a haszonbérleti szerződés tartalmára vonatkozó különös rendelkezéseket tartalmazó alcímében található, vagyis egy újabb ponttal egészült ki a haszonbérleti szerződésekkel szemben támasztott tartalmi követelményrendszer, ezért a fennálló haszonbérleti szerződéseknél erre a jogszabályi változásra a szerződés hosszabbításánál különösen érdemes odafigyelni, mert a jövőbeni szerződés hosszabbításkor már a 2022. január 1. után hatályos jogszabály által előírt tartalmi követelményeknek kell megfelelnie a szerződésnek, vagyis ha a módosítás pl. a szerződés hosszabbítására terjedne csak ki, nem elegendő automatikusan e pontot módosítani, célszerű megnézni a módosításkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket a szerződés tartalmára vonatkozóan és annak megfelelően kell kialakítani a szerződésmódosítás tartalmát.

Annál is inkább fontos erre odafigyelni, mert a szerződés meghosszabbításának hatósági jóváhagyása során a mezőgazdasági igazgatási szerv már az új szabályoknak való megfelelőséget fogja vizsgálni a szerződés haszonbér megfizetésére vonatkozó kikötésnél is. És ha ezen hiba miatt a hatóság megtagadja a szerződés jóváhagyását, akkor előállhat olyan helyzet is, hogy az eddigi haszonbérlő nemcsak a földhasználati jogosultságát veszíti el, de volt haszonbérlői előhaszonbérleti státuszát is.

Mi a helyzet a föld haszonbérbe adásából származó jövedelemmel adózási szempontból?

Azt tudjuk, hogy a föld bérbeadásából származó jövedelem adózását tekintve sajátságos: a bevallást és az adó befizetését is a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni. A termőföld bérbeadásából származó bevétel - ha az nem adómentes - külön adózó jövedelemnek minősül, amely után a fizetendő személyi jövedelemadó mértéke 15%. A gyakorlatban azonban jellemzően hosszútávú jogviszonyokkal találkozunk, ami az adózási szempontból is kedvezőbb, ugyanis a termőföld bérbeadásából származó jövedelem, ha a szerződés legalább 5 évre szól, akkor adómentes (a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 9.4.1. pont).

Ha azonban a szerződés 5 éven belül megszűnik - ide nem értve azt az esetet amikor a megszűnés oka a szerződő felek akaratán kívüli, vagy ha azonnali felmondás történt - a korábban meg nem fizetett adót késedelmi pótlékkal növelten kell megfizetni. Amikor gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó (ún. kifizető) a haszonbérlő és az adót már levonta, a magánszemély bérbe adónak nem kell adóbevallást benyújtani, ilyenkor a kifizetőnek az általa kifizetett bérleti díjról és a levont adóról a magánszemélynek igazolást kell kiadnia. Ha a kifizető az adót mégsem vonta le vagy a bérleti díjat természetben teljesítette, akkor a 15%-os adót a magánszemélynek kell megfizetnie a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hónap 12-éig. Abban az esetben, ha magánszemély a bérlő, a bérleti díj utáni adó bevallása és befizetése a bérbeadó magánszemély kötelezettsége a jövedelem megszerzésének évét követő év március 20-ig.

Mit lehet tenni, ha a földbérlő nem fizet?

A haszonbérfizetés nem teljesítése olyan súlyos szerződésszegő magatartás, ami a szerződés azonnali hatályú felmondásának lehetőségét nyitja meg a bérbeadó előtt. Ha a bérlő késedelembe esik a bérfizetéssel, a bérbeadónak először írásban, igazolt módon fel kell hívni a teljesítésre, és ha az írásban közölt felhívás ellenére továbbra sem teljesít a bérlő, a haszonbérbeadó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.

A bírói gyakorlat jelentős részét azok az ügyek teszik ki, amelyeket a föld haszonbérleti szerződések felmondásával összefüggésben, a haszonbér meg nem fizetése miatti felmondás érvényességének megállapítása iránt indítanak. Az e tárgykörben hozott ítéletekből tudható, hogy ha a haszonbérbeadó megfelelő határidő tűzésével írásban nem szólítja fel a lejárat után a haszonbérlőt a hátralékos haszonbér megfizetésére, úgy a későbbi felmondása nem lesz érvényes. Ugyancsak a joggyakorlat szolgál iránymutatásul arra, hogy mi tekinthető megfelelő határidőnek az elmaradt haszonbér megfizetésére. Az eset összes körülményeit vizsgálva adott esetben az elmaradt haszonbér megfizetésére biztosított néhány napos határidő is megfelelő lehet, ha bebizonyosodik, hogy a teljesítés nem azért maradt el, mert nem volt megfelelő a határidő, hanem azért, mert a haszonbérlő nem akarta azt a szerződés szerinti összegben kiegyenlíteni.

A földforgalmi szabályozás tehát lehetőséget biztosít arra, hogy a jövőre nézve megváljon a bérbeadó a súlyosan szerződésszegő bérlőjétől, de az elmaradt bérleti díj behajtása iránt még külön lépéseket kell tennie. A fentiekből is látszik, hogy igenis számít, hogy mit írnak a szerződő felek a szerződésbe, hiszen az az aláírók kölcsönös és egybehangzó akaratnyilatkozata, tehát minden esetben a felek egyetértése áll a kialkudott bérleti díj mögött, tehát annak szerződésszerű teljesítése a bérlő kötelessége, aminek elmaradása a fent bemutatott súlyos szankciót vonhatja maga után.

Címlapkép forrása: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
FIZETETT TARTALOM
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Fenntarthatóság és innováció az agráriumban - AGROBÉRLETTEL 50% kedvezménnyel!
AgroFood 2024
Élelmiszeripari körkép - AGROBÉRLETTEL 50% kedvezménnyel!
EZT OLVASTAD MÁR?