A Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatásoknál a jogorvoslati kérelmek benyújtásáról

A Magyar Államkincstár 51/2023. (IX.28.) számú KÖZLEMÉNYE a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről szóló 2022. évi LXV. törvény hatálya alá tartozó jogorvoslati kérelmek benyújtását megkönnyítő iratminta közzétételéről

I. A Közlemény célja

A jogorvoslati eljárások részletes szabályait a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről szóló 2022.évi LXV. törvény (a továbbiakban: KAP törvény) 35. §, valamint a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások felhasználásának rendjéről szóló 54/2023. (IX. 13.) AM rendelet (a továbbiakban: KAP végrehajtási rendelet) 55-60. § rendelkezései tartalmazzák. Jelen Közlemény célja a Nemzeti Kifizető Ügynökség részére meghatározott feladatok ellátására kijelölt Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) eljárása során hozott döntések elleni jogorvoslati kérelmek benyújtásának megkönnyítése a kötelező, illetőleg a javasolt tartalmi elemeket is magába foglaló egységes iratminta közzétételével.

A jelen Közleményben közzétett iratminta a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó Vidékfejlesztési Program (VP), valamint a Magyar Halászati Operatív Program (MAHOP) keretében meghirdetett intézkedések, továbbá a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény hatálya alá tartozó intézkedések kapcsán hozott döntések elleni kifogások és fellebbezések esetében NEM alkalmazandó.

II. A jogorvoslati kérelem kötelező tartalmi elemei, a jogorvoslati kérelem visszautasításának esetei

A KAP végrehajtási rendelet 55. § (2) bekezdése határozza meg a jogorvoslati kérelem kötelező
tartalmi elemeit, amelyek az alábbiak:

  • a jogorvoslati kérelemmel érintett döntés pontos megjelölése (döntés iratazonosítója),
  • a megsértett jogszabályi rendelkezés, valamint
  • a jogorvoslati kérelem alapjául szolgáló okok megjelölése.

A jogorvoslati kérelemhez csatolni kell az abban foglaltakat alátámasztó, a kedvezményezett
rendelkezésére álló iratokat. A KAP végrehajtási rendelet 57. §-a alapján a – jogorvoslati kérelemmel érintett döntést hozó – Kincstár, mint támogató a jogorvoslati kérelmet visszautasítja, ha az

  • a jogorvoslati kérelmet a benyújtására nyitva álló határidőn túl terjesztették elő*,
  • a jogorvoslati kérelmet nem az arra jogosult terjeszti elő**,
  • korábbival azonos tartalmú, már elbírált jogorvoslati kérelmet ismételten terjesztenek elő,
  • a jogorvoslati kérelmet olyan döntés ellen nyújtották be, amely ellen a KAP törvény 35. § (2) bekezdése szerint jogorvoslati kérelem benyújtásának nincs helye, vagy
  • a jogorvoslati kérelmet nem az előírt módon terjesztették elő.

* A KAP végrehajtási rendelet 11. § (5) bekezdése értelmében a jogorvoslati kérelem benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén a jogorvoslati kérelemmel érintett döntés felülvizsgálatának kezdeményezésére igazolási kérelem (vagy a késedelem kimentésére irányuló vis maior bejelentés) benyújtása mellett sincs lehetőség, az esetlegesen benyújtott igazolási kérelem elutasításra, a jogorvoslati kérelem pedig visszautasításra kerül.

**Amennyiben a kedvezményezett a jogorvoslati kérelemét olyan képviselő útján terjesztené elő, aki nem a Kedvezményezetti Nyilvántartási Rendszerben nyilvántartott képviselője, a jogorvoslati kérelemhez mellékelni kell a jogorvoslati kérelem ügyvitelére kiterjedő képviseleti jogosultságot igazoló okiratot (pl. a KAP végrehajtási rendelet 17. § (7) bekezdése szerinti eseti meghatalmazást).

További részletek: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/51-2023-ix-28-szamu-kincstar-kozlemeny

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Fenntarthatóság és innováció az agráriumban - AGROBÉRLETTEL 50% kedvezménnyel!
AgroFood 2024
Élelmiszeripari körkép - AGROBÉRLETTEL 50% kedvezménnyel!