2018. május 22. kedd Júlia, Rita

Pályázatok (2. oldal)

Ne maradjon le egyetlen mezőgazdasági pályázattal kapcsolatos hírről sem! Kíváncsi, hogy mik az aktuális agrár pályázatok és hogyan indulhat rajtuk? Olvassa el híreinket!

Kitöltési útmutató előleg igényléshez

2018. április 24., kedd 8:55

(MVH)

26/2018. (IV. 23.) számú Kincstár Közlemény

2018. április 23., hétfő 16:07

(MVH)

25/2018. (IV. 19.) számú Kincstár Közlemény

2018. április 20., péntek 13:04

(MVH)

24/2018. (IV. 19.) számú Kincstár Közlemény

2018. április 20., péntek 8:31

(MVH)

Kitöltési útmutató előleg igényléshez

2018. április 19., csütörtök 16:38

(MVH)

Kitöltési útmutató előleg igényléshez

2018. április 19., csütörtök 16:29

(MVH)

szolgáltatás kiesés 04.19.

2018. április 18., szerda 12:29

(MVH)

szolgáltatás kiesés 04.18.

2018. április 18., szerda 10:46

(MVH)

23/2018. (IV. 16.) számú Kincstár Közlemény

2018. április 17., kedd 10:03

(MVH)

22/2018. (IV. 12.) számú Kincstár Közlemény

2018. április 16., hétfő 10:58

(MVH)

7/2018. (III. 28.) FM rendelet

2018. április 12., csütörtök 9:38
az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2018. évi finanszírozásának szabályairól
(MVH)

7/2018. (III. 28.) FM rendelet

2018. április 12., csütörtök 9:35
az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2018. évi finanszírozásának szabályairól
(MVH)

21/2018. (IV. 11.) számú Kincstár Közlemény

2018. április 12., csütörtök 8:52

(MVH)

Amennyiben kárbejelentést tettem az egyben vis maior bejelentésnek is minősül"

2018. április 11., szerda 14:50

Nem. A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény alapján a Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer keretében benyújtásra kerülő kárbejelentés önmagában nem minősül vis maior esemény bejelentésnek. Amennyiben a bekövetkezett káresemény következményei hatással vannak az adott támogatáshoz kapcsolódó kötelezettségek, vállalások betartására úgy az ügyfélnek lehetősége van vis maior esemény bejelentésére is.
(MVH)

Melyik felületen keresztül nyújthatom be vis maior bejelentésemet"

2018. április 11., szerda 14:47

A vis maior esemény bekövetkezésére vonatkozó bejelentést, valamint az esemény bekövetkezését igazoló dokumentumokat kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet bejelenteni – a Kincstár honlapjáról közvetlenül elérhető – Elektronikus ügyintézés alkalmazás, vis maior esemény bejelentésére szolgáló elektronikus felületeken.

Az Elektronikus ügyintézés (E-ügyintézés) alkalmazás elérésének útvonala: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/e-ugyintezes

Azon intézkedések esetén, amelyek nem kapcsolódnak az Egységes Kérelemhez (jellemzően az EMGA belpiaci, külpiaci, intervenciós intézkedések, a nemzeti támogatások, illetve az ÚMVP és a VP alapján meghirdetett EMVA-ból finanszírozott intézkedések) az „E-ügyintézés” alkalmazás „Általános ügyintézés” menüpontján belül az „Általános Vis Maior kérelem” almenüpontja alatt kell a bejelentést megtenni.

Az Egységes Kérelemhez kapcsolódó azon intézkedések esetén, amelyeknél a vis maior esemény csak az adott évre vonatkozó kérelmére van hatással*, az „E- ügyintézés” alkalmazás „Elektronikus kérelemkezelés” menüpontján belül az „Egységes Kérelem” „EK – adott év – kiválasztás” almenüpontja alatt kell a bejelentést megtenni.

* az Egységes Kérelemhez kapcsolódó minden EMGA-ból finanszírozott közvetlen támogatásra, valamint nemzeti támogatásra vonatkozó kérelmet érintő vis maior, valamint az EMVA-ból finanszírozott intézkedések esetében a kifizetési kérelmet érintő vis maior, illetve az olyan EMVA intézkedésekre vonatkozó vis maior, amelyeknél a támogatási kérelem egyben kifizetési igénylés is.

Az Egységes Kérelemhez kapcsolódó azon intézkedések esetén, amelyeknél a vis maior esemény a több évre vonatkozó kérelmére/kötelezettségvállalására** van hatással, valamint a vis maior esemény egyéb, az Egységes Kérelemhez nem kapcsolódó intézkedéseket (is) érint, akkor az „E-ügyintézés” alkalmazás „Általános ügyintézés” menüpontján belül az „Általános Vis Maior kérelem” almenüpontja alatt kell a bejelentést megtenni.

**azon ÚMVP, illetve VP alapján meghirdetett, EMVA-ból finanszírozott intézkedésekkel kapcsolatos vis maior, amelyek esetében a támogatási kérelmet a kifizetési igénylést megelőzően kellett benyújtani, és a vis maior esemény nem csak az adott évi kifizetési igénylést érinti, hanem a támogatási kérelemhez kapcsolódik.
(MVH)

Milyen adatokat szükséges megadnom a vis maior kérelemben"

2018. április 11., szerda 14:44
A vis maior esemény bejelentésében az ügyfélnek fel kell tüntetnie az ügyfél-azonosítási adatokat, az eseményre vonatkozó adatokat – különösen az esemény bekövetkezésének helyét, időpontját, az esemény leírását és következményeinek megjelölését, az esemény által érintett terület, növényállomány, állat azonosító adatait (pl. blokkazonosító, helyrajzi szám, ENAR szám, hasznosítási kód, stb.), továbbá minden esetben meg kell adni pontosan azt, hogy mely támogatási feltételeknek való megfelelést nem tudja teljesíteni – és az ügyfél nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az esemény mely intézkedés vagy intézkedések vonatkozásában merült fel, vagy arra vonatkozóan, hogy a bejelentés minden érintett támogatási intézkedés tekintetében érvényesítendő legyen.
(MVH)

Mikor jelenthetek be vis maior kérelmet"

2018. április 11., szerda 14:41

A vis maior esemény bejelentését abban az esetben lehet kezdeményezni, ha a vis maior esemény már megtörtént, illetve bekövetkezett, és a vis maior esemény következtében az ügyfél nem tudja teljesíteni a támogatás igénybevételéhez, vagy az intézkedésben való részvételhez szükséges valamely/valamennyi feltételt, előírást, illetve az odaítélt támogatás alapján előállt művelési-, üzemeltetési-, üzemben tartási-, illetve tartási kötelezettséghez kapcsolódó vállalását.

A vis maior esemény tényleges bejelentése előtt javasolt tisztázni, hogy a bekövetkezett vis maior esemény valóban érinti-e, illetve befolyásolja-e az adott támogatást, annak betartandó előírásait, feltételeit.

A vis maior esemény bejelentéséhez kapcsolódó ügyintézés, bírálat minden esetben hatással van az érintett támogatási/kifizetési vagy egyéb kérelem ügyintézésére, illetve az esetleges kapcsolódó intézkedésekre. A szükségtelenül benyújtott bejelentés így adott esetben akár az érintett támogatás tényleges kifizetésének az elhúzódását vonhatja maga után.
(MVH)

Az elháríthatatlan külső ok (vis maior)

2018. április 11., szerda 14:32
A vis maior azon körülmények gyűjtőfogalma, amely miatt az ügyfél – a rajta kívül álló okok miatt bekövetkezett esemény okán – a támogatás odaítéléséhez szükséges vagy egyéb a támogatáshoz kapcsolódó meghatározott feltételeket nem képes teljesíteni, vagy egyéb kötelezettségeknek (pl. művelési kötelezettség) nem tud megfelelni. A vis maior körülmények fennállásakor az ügyfél mentesülhet a támogatási feltételek teljesítése alól, amennyiben hitelt érdemlő módon (a vis maior rendeletekben és az intézkedés végrehajtásával kapcsolatos jogszabályokban meghatározott igazoló dokumentumokkal) bizonyítani tudja annak fennállását.
A vis maior esemény elismerésének eljárása során az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet, továbbá az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendeletben és az intézkedés-specifikus jogszabályokban meghatározottak szerint kell eljárni.
A 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben jogszabály nem zárja ki a Kincstár elháríthatatlan külső okként (vis maiorként) ismer el olyan igazoltan bekövetkezett rendkívüli körülményt, cselekményt vagy eseményt (a továbbiakban együtt: esemény), amely előre nem látható, és amelynek következményeit az adott helyzetben általában elvárható gondosság tanúsítása esetén sem, vagy csak aránytalan mértékű beavatkozással lehetett volna elhárítani.
(MVH)


Adja fel hirdetését gyorsan, ingyenesen!

A szakértő szemével

Hollósi Dávid
igazgató
Takarék Agrár Igazgatóság
Itt keressen minket
© 2017. Agrárszektor.hu