2020. november 24. kedd Emma

Pályázatok

Ne maradjon le egyetlen mezőgazdasági pályázattal kapcsolatos hírről sem! Kíváncsi, hogy mik az aktuális agrár pályázatok és hogyan indulhat rajtuk? Olvassa el híreinket!

112/2020. (XI. 24.) számú Kincstár Közlemény

2020. november 24., kedd 17:16

110/2020. (XI. 23.) számú Kincstár Közlemény

2020. november 23., hétfő 15:31

111/2020. (XI. 23.) számú Kincstár Közlemény

2020. november 23., hétfő 14:40

109/2020. (XI. 20.) számú Kincstár Közlemény

2020. november 23., hétfő 10:44

Hosszabbítási kérelem benyújtása

2020. november 23., hétfő 9:46
A 2020 utáni európai uniós költségvetés és a Közös Agrárpolitika reformjának elhúzódó tárgyalásai miatt a mezőgazdasági támogatáspolitikában átmeneti időszakra kell készülni, így az Agrárminisztérium – élve a 1305/2013/EU rendelet 28. cikk 5. pontjában biztosított lehetőséggel – a VP4-10.2.1.1-15. Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése pályázati felhívás kötelezettségvállalási időszakának egy évvel történő meghosszabbításáról döntött. Ezáltal továbbra is elérhető lesz a támogatás azon Kedvezményezettek számára, akik élni kívánnak a hosszabbítás lehetőségével és a pályázati felhívásban megadott határidőig kérelmet nyújtanak be a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására vonatkozóan.

57/2020. (XI. 13.) AM rendelet

2020. november 16., hétfő 10:25
a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról

Kitöltési útmutató a szőlőültetvények szerkezetátalakításának és átállításának támogatásához kapcsolódó egyéni terv elektronikus benyújtásához

2020. november 16., hétfő 10:04
Kitöltési útmutató a szőlőültetvények szerkezetátalakításának és átállításának támogatásához kapcsolódó egyéni terv elektronikus benyújtásához

Általános tudnivalók a szőlőültetvények szerkezetátalakításának és átállításának támogatásához kapcsolódó kérelmek elektronikus benyújtásához

2020. november 16., hétfő 10:00
Általános tudnivalók a szőlőültetvények szerkezetátalakításának és átállításának támogatásához kapcsolódó kérelmek elektronikus benyújtásához

108/2020. (XI. 14.) számú Kincstár Közlemény

2020. november 14., szombat 12:55

Kitöltési útmutató kifizetés igényléshez

2020. november 13., péntek 11:31

107/2020. (XI. 13.) számú Kincstár Közlemény

2020. november 13., péntek 11:23

106/2020. (XI. 13.) számú Kincstár Közlemény

2020. november 13., péntek 11:20

105/2020. (XI. 13.) számú Kincstár Közlemény

2020. november 13., péntek 11:17

104/2020. (XI. 13.) számú Kincstár Közlemény

2020. november 13., péntek 11:14

Milyen jogszabályok vonatkoznak a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból igényelhető támogatásra"

2020. november 6., péntek 9:03
Milyen jogszabályok vonatkoznak a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból igényelhető támogatásra"

A borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtható támogatás igénylését és a feltételeket európai uniós és nemzeti jogszabályok szabályozzák.

Fontosabb uniós jogszabályok: Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében történő kiegészítéséről és az 555/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2016. április 15-i 2016/1149 EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet; a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazása szabályainak megállapításáról szóló, 2016. április 15-i 2016/1150 EU bizottsági végrehajtási rendelet; a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet; a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet; az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet; a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. június 27-i 555/2008/EK bizottsági rendelet; az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2014. március 11-i 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet;

Nemzeti jogszabályok: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény; a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény; a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény; az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet; az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról szóló 53/2020. (X. 27.) AM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet (a továbbiakban: 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet.

Milyen dokumentumokat kell a kifizetési kérelemhez csatolni"

2020. november 6., péntek 8:45
Milyen dokumentumokat kell a kifizetési kérelemhez csatolni"

A kifizetési kérelemhez csatolni kell: a borászati gép, technológiai berendezés beszerzéséhez kapcsolódó adásvételi szerződés, illetve hitelszerződés másolatát; számla és annak kifizetését igazoló bizonylat másolatát; átadás-átvételt igazoló dokumentum másolatát; a gyártó által kiállított, a borászati gép, technológiai berendezés gyártási időpontját igazoló dokumentum másolatát; üzembehelyezési jegyzőkönyv másolatát; a borászati gép, technológiai berendezés műszaki adatait tartalmazó, a gyártó által kiállított dokumentum másolatát; a kérelmező nyilatkozatát a borászati üzem – beruházást megelőző, valamint a borászati gép, technológiai berendezés üzembe helyezését követő – tárolókapacitásáról; a gazdasági aktát vezető hegybíró igazolását arról, hogy a kérelmező a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendeletben meghatározott szüreti, termelési vagy készletjelentési kötelezettségének a kifizetési kérelem benyújtását megelőző borpiaci évben határidőben eleget tett; az üzemeltetési hely szerinti üzemre vonatkozó, az adott borászati gép, technológiai berendezés szabályszerű működtetését lehetővé tevő működési engedély másolatát; gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni cég esetén a kifizetési kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó évi beszámoló eredmény-kimutatásának és mérlegének másolatát; őstermelő, egyéni vállalkozó esetében az utolsó két év adóbevallásának másolatát; a borászati gép, technológiai berendezés nem saját tulajdonú vagy más személy rendelkezési jogával terhelt ingatlanon történő üzemeltetése esetében a Kincstár honlapján közzétett – a Rendelet 4. § (4) bekezdésben meghatározott adattartalmú – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatot; három, egymástól és a támogatást kérelmezőtől független ajánlattevőtől származó, azonos műszaki paraméterekkel rendelkező borászati gépre, technológiai berendezésre vonatkozó, a Kincstár honlapján közzétett – a Rendelet 4. § (5) bekezdésben meghatározott adattartalmú – árajánlatot; amennyiben három árajánlat nem szerezhető be, akkor az ajánlattevő nyilatkozatának ki kell terjedni arra, hogy a beszerezni tervezett borászati gép, technológiai berendezés egyedi gyártású, vagy az más forgalmazótól nem szerezhető be; a kérelmező által választott, legkedvezőbb ajánlat szakmai indokolását, amelyben bemutatja a borászati gép, technológiai berendezés beszerzésével megvalósuló beruházás reális, takarékos, költséghatékony megvalósítását (kitöltő felületen szükséges megadni); a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vizsgálta a Rendelet 7. § (3) bekezdés h) pont szerinti feltétel teljesülését és megállapította, hogy az ajánlattevő nem minősül a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2. pont 2.3.2.5b. alpontja szerinti ajánlattevőnek, és az árajánlatban szereplő borászati gép, technológiai berendezés megfelel a Rendelet 2. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltaknak; az angoltól eltérő idegen nyelven kiállított dokumentum esetében a szakfordítói szakképesítéssel rendelkező személy által készített hiteles magyar nyelvű fordítást, valamint a fordítást végző személy szakfordítói szakképesítésének igazolását; a kifizetési kérelemben szereplő borászati gép, technológiai berendezés Rendelet 2. § (3) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés kérelmező általi bemutatását tartalmazó leírást, amely számadatokkal alátámasztja a borászati gép, technológiai berendezés beszerzésével megvalósuló beruházás indokolását (kitöltő felületen szükséges megadni); a kérelmező Rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti nyilatkozatait (kitöltő felületen szükséges megadni); a kérelmező nyilatkozata (kitöltő felületen megtett nyilatkozat) szerinti energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás esetén a Rendelet 8. §-a szerinti igazolást.

Ki számít nem független ajánlattevőnek"

2020. november 6., péntek 8:42
Ki számít nem független ajánlattevőnek"

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. 5. melléklet 2. pont 2.3.2.5b. alpontja alapján nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.

Milyen dokumentumokat kell a támogatási kérelemhez csatolni"

2020. november 6., péntek 8:36
Milyen dokumentumokat kell a támogatási kérelemhez csatolni"

A támogatási kérelemhez csatolni kell: a beszerezni tervezett borászati gép, technológiai berendezés műszaki adatait tartalmazó, a gyártó által kiállított dokumentum másolatát; a kérelmező nyilatkozatát a borászati üzem – a borászati gép, technológiai berendezés beszerzésével tervezett beruházást megelőző, valamint az azt követő – erjesztő- és tárolókapacitásáról; a gazdasági aktát vezető hegybíró igazolását arról, hogy a kérelmező a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendeletben meghatározott szüreti, termelési vagy készletjelentési kötelezettségének a kérelem benyújtását megelőző borpiaci évben határidőben eleget tett; a kérelmező nevére kiállított működési engedély másolatát; gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni cég esetén a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó évi beszámoló eredmény-kimutatásának és mérlegének másolatát; őstermelő, egyéni vállalkozó esetében az utolsó két év adóbevallásának másolatát; a borászati gép, technológiai berendezés nem saját tulajdonú vagy más személy rendelkezési jogával terhelt ingatlanon történő üzemeltetése esetében a Kincstár honlapján közzétett – a Rendelet 4. § (4) bekezdésben meghatározott adattartalmú – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatot (102/2020. számú Kincstár közlemény 1. számú melléklete); három, egymástól és a támogatást kérelmezőtől független ajánlattevőtől származó, azonos műszaki paraméterekkel rendelkező borászati gépre, technológiai berendezésre vonatkozó, a Kincstár honlapján közzétett – a Rendelet 4. § (5) bekezdésben meghatározott adattartalmú – árajánlatot (102/2020. számú Kincstár közlemény 1. számú melléklete); amennyiben három árajánlat nem szerezhető be, akkor az ajánlattevő nyilatkozatának ki kell terjedni arra, hogy a beszerezni tervezett borászati gép, technológiai berendezés egyedi gyártású, vagy az más forgalmazótól nem szerezhető be; a kérelmező által választott, legkedvezőbb ajánlat szakmai indokolását, amelyben bemutatja a beruházás reális, takarékos, költséghatékony megvalósítását (kitöltő felületen szükséges megadni); a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vizsgálta a Rendelet 4. § (3) bekezdés h) pont szerinti feltétel teljesülését és megállapította, hogy az ajánlattevő nem minősül a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2. pont 2.3.2.5b. alpontja szerinti ajánlattevőnek, és hogy az árajánlatban szereplő borászati gép, technológiai berendezés megfelel a Rendelet 2. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltaknak; az angoltól eltérő idegen nyelven kiállított dokumentum esetében a szakfordítói szakképesítéssel rendelkező személy által készített hiteles magyar nyelvű fordítást, valamint a fordítást végző személy szakfordítói szakképesítésének igazolását; a támogatási kérelemben szereplő borászati gép, technológiai berendezés Rendelet 2. § (3) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés kérelmező általi bemutatását tartalmazó leírást, amely számadatokkal alátámasztja a borászati gép, technológiai berendezés beszerzésével megvalósuló beruházás indokolását (kitöltő felületen szükséges megadni); a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a támogatási kérelemben megjelölt borászati gép, technológiai berendezés tervezett üzemeltetésének helyén üzemeltet-e azzal megegyező hasznosítású olyan borászati gépet, technológiai berendezést vagy folyamatban van-e azzal megegyező hasznosítású olyan borászati gép, technológiai berendezés beszerzése, amely vonatkozásában 2014. január 1-jét követően a Vidékfejlesztési Program keretében érvényes támogatói okirattal rendelkezik (kitöltő felületen szükséges megadni); a kérelmező nyilatkozata szerinti (kitöltő felületen megtett nyilatkozat alapján) energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás esetén a Rendelet 8. §-a szerinti igazolást.

Van az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt utóellenőrzés"

2020. november 6., péntek 8:24
Van az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt utóellenőrzés"

Az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt a kérelmezőt terhelő kötelezettségek helyszíni ellenőrzése a pénzügyi évben jóváhagyott kérelmek legalább 10%-ára terjed ki.

Fentieken felül az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is végezhet utólagos ellenőrzést a támogatás igénybe vevőnél az igénybe vett támogatás és az azokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek jogszerűsége tekintetében. A támogatási kérelemhez mindig hiteles, valós gazdasági eseményeken alapuló dokumentumokat kell benyújtani, ezek utólag ellenőrzésre kerülhetnek. Az üzemeltetési kötelezettség alatt utólag feltárt esetleges jogsértések az igénybe vett támogatás visszakövetelését eredményezhetik.Itt keressen minket
© 2017. Agrárszektor.hu