2021. január 27. szerda Angelika

Pályázatok (4. oldal)

Ne maradjon le egyetlen mezőgazdasági pályázattal kapcsolatos hírről sem! Kíváncsi, hogy mik az aktuális agrár pályázatok és hogyan indulhat rajtuk? Olvassa el híreinket!

Milyen sorrendben kerülnek bírálatra a benyújtott támogatási kérelmek"

2020. november 5., csütörtök 17:11
Milyen sorrendben kerülnek bírálatra a benyújtott támogatási kérelmek"

A Kincstár a támogatási kérelmeket beérkezésük sorrendjében bírálja el.

Hiányosan vagy hibásan benyújtott támogatási kérelem esetén az elbírálás sorrendjét a hiánypótlás teljesítésének Kincstárhoz történő beérkezésének napja határozza meg.

A támogatási keret túligénylése esetén, a kérelmek beérkezésének sorrendje alapján, a keretkimerülés napján bírált hiánytalan támogatási kérelmek közötti sorrendet – az elsőbbségi kritérium figyelembevételével - a támogatási kérelmekben igényelt támogatás összegének növekvő sorrendje határozza meg. A Kincstár a 2021-2023. pénzügyi évekre vonatkozó támogatási keretösszegen (21 millió euró) felüli igényt tartalmazó támogatási kérelmeket elutasítja.

A Kincstár meddig bírálja el a benyújtott támogatási kérelmeket"

2020. november 5., csütörtök 17:10
A Kincstár meddig bírálja el a benyújtott támogatási kérelmeket"

A Kincstár,

a) a 2020. november 2. és november 22. között benyújtott támogatási kérelmekről 2021. március 15-éig,

b) a 2021. április 1. és április 20. között benyújtott támogatási kérelmekről 2021. július 31-éig,

c) a 2022. évtől kezdődően az adott pénzügyi év január 15. és február 15. között benyújtott támogatási kérelmekről az adott pénzügyi év május 31-éig dönt.

Lehet-e módosítani a benyújtott támogatási kérelmet"

2020. november 5., csütörtök 17:09
Lehet-e módosítani a benyújtott támogatási kérelmet" Igen, a támogatási kérelem annak benyújtását követő naptól számított tíz napon belül, de legkésőbb 2020. november 22. napjáig elektronikus úton, az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó támogatási kérelem kerül elbírálásra, a kérelem benyújtásának időpontját az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja jelenti.

Mekkora a támogatás mértéke"

2020. november 5., csütörtök 17:04
Mekkora a támogatás mértéke"

A támogatás mértéke őstermelő és KKV esetében a borászati üzem működési helye szerinti,

a) az 53/2020. (X. 27.) AM rendelet az 1. mellékletben nem szereplő település esetében a 6. § (6) bekezdésében szereplő nettó vételár 50%-a,

b) az 53/2020. (X. 27.) AM rendelet 1. mellékletben szereplő település esetében a 6. § (6) bekezdésében szereplő nettó vételár 40%-a.

A támogatás mértéke nagyvállalat esetében a borászati üzem működési helye szerinti,

a) az 53/2020. (X. 27.) AM rendelet 1. mellékletben nem szereplő település esetében a 6. § (6) bekezdésében szereplő nettó vételár 25%-a,

b) az 53/2020. (X. 27.) AM rendelet 1. mellékletben szereplő település esetében a 6. § (6) bekezdésében szereplő nettó vételár 20%-a. A Rendelet 6. § (6) bekezdése alapján, a kifizetési kérelemben a költségelszámolás alapját a borászati gép, technológiai berendezés nettó vételára képezi a támogatási kérelem alapján jóváhagyott összeg erejéig.

Mikor lehet támogatási kérelmet benyújtani"

2020. november 5., csütörtök 17:04
Mikor lehet támogatási kérelmet benyújtani"

A támogatási kérelmek benyújtási időszaka:

a) 2020. november 2. és november 22. között,

b) 2021. április 1. és április 20. között, c) a 2022. évtől kezdődően az adott pénzügyi év január 15. és február 15. között.

Mekkora az igénybe vehető támogatás összege"

2020. november 5., csütörtök 17:03
Mekkora az igénybe vehető támogatás összege"

Az 53/2020. (X. 27.) AM rendelet 9. § (2) bekezdése alapján,

- a Rendelet 7. § (1) bekezdése szerint 2020. november 30. és december 21. között benyújtható kifizetési kérelmek esetében legfeljebb 50 millió forint támogatás nyújtható (a rendelet hatálybalépéséig beszerzett borászati gép, technológiai berendezés támogatása esetén)

- a Rendelet 6. § (1) bekezdése alapján benyújtott kifizetés kérelmek vonatkozásában benyújtási időszakonként legfeljebb 100 millió forint támogatás nyújtható. A Rendelet 6. § (2) bekezdése alapján kifizetési kérelmet benyújtani - a 7. §-ban foglalt eset kivételével - csak jóváhagyott támogatási kérelem birtokában lehet.

Vannak kérelem benyújtást segítő tájékoztatók"

2020. november 5., csütörtök 17:01
Vannak kérelem benyújtást segítő tájékoztatók"

A jogcímhez kapcsolódó alábbi linkről elérhető általános tájékoztató és kitöltési útmutató részletes segítséget nyújt a kérelem beadásához:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/766/tajekoztatok A támogatási kérelem kitöltés megkezdése előtt kérjük, tanulmányozzák a rendelkezésre álló segédanyagokat!

Postai úton be lehet nyújtani dokumentumot (pl.: egyéb kérelmet, hiánypótlást, módosítási kérelmet, fellebbezést)"

2020. november 5., csütörtök 17:00
Postai úton be lehet nyújtani dokumentumot (pl.: egyéb kérelmet, hiánypótlást, módosítási kérelmet, fellebbezést)"

Postai úton be lehet nyújtani dokumentumot (pl.: egyéb kérelmet, hiánypótlást, módosítási kérelmet, fellebbezést)"

Postai úton nem lehet kérelmet benyújtani, az eljárás során kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A kérelmező vagy elsődleges képviselője/meghatalmazottja/kamarai meghatalmazottja a kérelemre indult eljárásban – ideértve a bírósági felülvizsgálat és a felügyeleti eljárás kivételével a jogorvoslati eljárást is – a Kincstár felé teljesítendő, a Rendeletben, valamint a Kincstár döntésében meghatározott kötelezettségét, illetve jogosultságát kizárólag elektronikus úton, a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevételével teljesítheti, illetve gyakorolhatja.

A kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel a Kincstár az értesítéseket, dokumentumokat, valamint a döntéseit elektronikus úton közli a kérelmezővel vagy meghatalmazottjával (a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény rendelkezése alapján – kötelező elektronikus kapcsolattartás esetén – a Kincstár az iratokat az utolsó iratot benyújtó személynek kézbesíti). A nem előírt módon benyújtott dokumentumok az eljárás során nem vehetőek figyelembe.

Hol kell a támogatási, kifizetési kérelmet benyújtani"

2020. november 5., csütörtök 16:58
Hol kell a támogatási, kifizetési kérelmet benyújtani"

A támogatási kérelem benyújtásának feltételeit a 102/2020. (X.30.) számú Kincstár közlemény tartalmazza.

A támogatási kérelem a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus bejelentkezést követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen tölthető ki (Elektronikus kérelemkezelés->Piaci intézkedések->Belpiaci intézkedések-> Borászati beruházás-> Támogatási kérelem), és kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással nyújtható be. A támogatási kérelem benyújtására vonatkozóan a Kincstár nem rendszeresít papír alapú nyomtatványokat.

A kifizetési kérelem benyújtásának feltételeiről a Kincstár külön közleményt fog közzétenni. A kifizetési kérelem a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus bejelentkezést követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen tölthető ki 2020. november 30. és december 21. között (Elektronikus kérelemkezelés->Piaci intézkedések->Belpiaci intézkedések-> Borászati beruházás-> Kifizetési kérelem), és kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással nyújtható be. A támogatási kérelem benyújtására vonatkozóan a Kincstár nem rendszeresít papír alapú nyomtatványokat.

Ki minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak"

2020. november 5., csütörtök 16:57
Ki minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak"

A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (1a) bekezdése alapján, az Európai Bizottságnak 2014. augusztus 1-jét megelőzően bejelentett létező támogatási program esetén egy vállalkozás a (2) és (3) bekezdés szerinti feltételek valamelyikének fennállása esetén akkor tekinthető nehéz helyzetben lévőnek, ha képtelen - akár saját erejéből, akár a tulajdonosai, részvényesei vagy hitelezői által biztosított források révén - arra, hogy megállítsa a veszteségek halmozódását, amely valamely hatóság beavatkozása nélkül azt eredményezné, hogy rövid- vagy középtávon feladja üzleti tevékenységét.

(2) Valamely vállalkozás méretétől, illetve a körülményektől függetlenül akkor minősül nehéz helyzetben lévőnek, ha

a) korlátolt felelősségi alapon működő társaság esetén jegyzett tőkéjének több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el,

b) olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozásai tekintetében, a társaság könyveiben kimutatott tőkének több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el vagy

c) az adott vállalkozás - függetlenül a jogi formától - a saját joga alapján megfelel a fizetésképtelenségi eljárásról szóló uniós rendelet szerinti fizetésképtelenségi eljárás kritériumainak. (3) Valamely vállalkozás a (2) bekezdésben meghatározott feltételek hiányában különösen olyan esetekben is nehéz helyzetben lévőnek tekintendő, ha veszteségei nőnek, forgalma csökken, leltári készletei felhalmozódnak, fölös kapacitása megemelkedik, megrendelés-állománya jelentős mértékben csökken, pénzforgalma csökken, adóssága nő, a nettó eszközérték leírása csökken vagy teljesen leírásra kerül.

Ki jogosult támogatásra"

2020. november 5., csütörtök 16:55
Ki jogosult támogatásra"

Támogatásra az a kérelmező jogosult, aki

a) a támogatási kérelemben és a kifizetési kérelemben megjelölt borászati gép, technológiai berendezés vonatkozásában az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból - a Vidékfejlesztési Program valamely intézkedése keretében - nem rendelkezik érvényes támogatói okirattal;

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában rendelkezik működési engedéllyel;

c) nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak;

d) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában - a kisüzemi bortermelő kérelmező kivételével - rendelkezik az üzemeltetési helyre vonatkozó adóraktári engedéllyel vagy egyszerűsített adóraktári engedéllyel;

e) esetében a benyújtási időszak utolsó napjától számított három éven belül a borászati hatóság véglegessé vált határozattal a borászati gép, technológiai berendezés üzemeltetési helye szerinti borászati üzemet véglegesen nem zárta be, vagy tevékenységét ideiglenesen nem függesztette fel; és

f) nyilatkozik arról, hogy

fa) a borászati gépet, technológiai berendezést a támogatás folyósításától számított legalább öt évig rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával használja, üzemelteti (a továbbiakban: üzemeltetési kötelezettség),

fb) az üzemeltetési kötelezettség alatt bekövetkező amortizáció, lopás, működésképtelenné vagy használhatatlanná válás vagy jótállás alapján felmerülő csereok esetén a borászati gépet, technológiai berendezést saját forrás terhére az új borászati géppel, technológiai berendezéssel azonos rendeltetésű, azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkező, a csere megvalósulásának bejelentésétől számított két évnél nem régebbi gyártású borászati gépre, technológiai berendezésre cseréli,

fc) az üzemeltetési kötelezettség idejére rendelkezik a borászati gép, technológiai berendezés kizárólagos üzemeltetését biztosító joggal,

fd) a borászati gép, technológiai berendezés üzemeltetésének helyén üzemeltet-e azzal megegyező hasznosítású olyan borászati gépet, technológiai berendezést, vagy folyamatban van-e azzal megegyező hasznosítású olyan borászati gép, technológiai berendezés beszerzése, amely vonatkozásában 2014. január 1-jét követően a Vidékfejlesztési Program keretében érvényes támogatói okirattal rendelkezik,

fe) a borászati gép, technológiai berendezés vásárlásával összefüggő gazdasági eseményről elkülönített nyilvántartást, könyvvezetési kötelezettség esetén elkülönített analitikus nyilvántartást vezet.

Milyen borászati gépre, technológiai berendezésre lehet támogatási kérelmet benyújtani"

2020. november 5., csütörtök 16:53
Milyen borászati gépre, technológiai berendezésre igényelhető támogatás"

a) a szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő- vagy habzóborkészítéshez, bor, pezsgő vagy habzóbor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó, új, első üzembehelyezésű borászati gép beszerzése, új, első üzembehelyezésű technológiai rendszer kialakítása;

b) a szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz, anyagtovábbításhoz, raktározáshoz, illetve csomagoláshoz kapcsolódó, új, első üzembehelyezésű borászati gép beszerzése;

c) az e rendelet alapján támogatott borászati gép vagy technológiai berendezés üzemeltetését szolgáló napelem- vagy napkollektorrendszer beszerzése és üzembe helyezése

Támogatás olyan, 2020. január 1-jét követően első alkalommal üzembe helyezett borászati gép, technológiai berendezés beszerzéséhez nyújtható,

a) amely a borászati üzem szőlőfeldolgozó, borkészítési vagy - palackozási kapacitásának növekedésével vagy a piaci igényekhez való alkalmazkodáson keresztül hozzájárul a kérelmező versenyképességének növeléséhez, és

b) amelynek célja a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1308/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet) 50. cikkében meghatározott termékek (Bor, Még erjedésben lévő újbor, Likőrbor, Pezsgő, Minőségi pezsgő, Illatos minőségi pezsgő, Szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor, Gyöngyöző bor, Szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyöző bor, Szőlőmust, Részben erjedt szőlőmust, Szárított szőlőből nyert részben erjedt szőlőmust, Sűrített szőlőmust, Finomított szőlőmust sűrítmény, Szárított szőlőből készült bor, Túlérett szőlőből készült bor, Borecet) előállítása vagy forgalmazásra történő előkészítése.

Támogatás olyan támogatható tevékenység megvalósításához igényelhető, amelynek

a) beszerzése nem önállóan irányul napelem- vagy napkollektorrendszer létesítésére,

b) beszerzése nem minősül pótló beruházásnak,

c) beszerzésével teljesülnek az 53/2020. (X. 27.) AM rendelet 2. § (3) bekezdésében foglalt támogatási feltételek,

d) az 53/2020. (X. 27.) AM rendelet 2. § (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesülésének indokoltsága bemutatásra kerül,

e) üzemeltetési helye Magyarország területén van.

Kitöltési útmutató a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatáshoz kapcsolódó támogatási kérelem elektronikus benyújtásához

2020. október 30., péntek 13:08
Kitöltési útmutató a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatáshoz kapcsolódó támogatási kérelem elektronikus benyújtásához

Általános tudnivalók a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatáshoz kapcsolódó támogatási kérelem elektronikus benyújtásához

2020. október 30., péntek 13:04
Általános tudnivalók a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatáshoz kapcsolódó támogatási kérelem elektronikus benyújtásához

102/2020. (X. 30.) számú Kincstár Közlemény

2020. október 30., péntek 12:29

100/2020. (X. 28.) számú Kincstár Közlemény

2020. október 29., csütörtök 15:15

101/2020. (X. 28.) számú Kincstár Közlemény

2020. október 28., szerda 15:38

Excel táblázat a kifizetési kérelmek kapcsán elszámolni kívánt számlák és tételek feltöltéséhez (2020/2021. tanév)

2020. október 28., szerda 14:47
A 2020/2021. tanév egyes szállítási időszakainak kifizetési kérelmei kapcsán elszámolni kívánt számlák és számlatételek elektronikus kérelembe való feltöltésére szolgáló excel sablon

53/2020. (X. 27.) AM rendelet

2020. október 28., szerda 13:16
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról

Állattartó telepek fejlesztésének támogatása

2020. október 27., kedd 21:48
Magyarország Kormányának felhívása a mezőgazdasági termelők, a mezőgazdasági termelők egyes csoportjai és a fiatal mezőgazdasági termelők részére az állattartó telepek fejlesztését szolgáló beruházások támogatására.
A Kormány az Európai Unióval megkötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az állattartó gazdaságok versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány az állattartást és/vagy tenyésztést folyató mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi megvalósítani.
A felhívás alapvető célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén. A felhívás keretében lehetőség van új állattartó telepek létrehozására is.
A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 2-es és 5-ös vidékfejlesztési prioritásokhoz, illetve az azokból képzett alábbi fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:
2A: Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából – Keretösszege: 34 Mrd Ft.
2B: A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése. – Keretösszege: 10 Mrd Ft.
5B: A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása. – Keretösszege: 6 Mrd Ft.
A meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 50 Mrd Ft.
A támogatási kérelmek benyújtására 2020. október 1. napjától 2021. február 1. napja között az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség:
Első szakasz: 2020. október 1. – 2020. november 2.
Második szakasz: 2021. január 4. – 2021. február 1.
A megjelent pályázatról részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közzétett felhívás alapján tájékozódhatnak.


Itt keressen minket
© 2017. Agrárszektor.hu