2020. április 2. csütörtök Áron

Pályázatok (4. oldal)

Ne maradjon le egyetlen mezőgazdasági pályázattal kapcsolatos hírről sem! Kíváncsi, hogy mik az aktuális agrár pályázatok és hogyan indulhat rajtuk? Olvassa el híreinket!

E-Nemzeti támogatások

2020. január 27., hétfő 13:00

2020. évi javaslattételi felhívás - összetett programok

2020. január 15., szerda 15:02
Az 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatások

2020. évi javaslattételi felhívás - egyszerű programok

2020. január 15., szerda 14:54
Az 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatások

Figyelem, megjelent az Európai Bizottság 2020. évi pályázati felhívása!

2020. január 15., szerda 14:51
Az Európai Bizottság 2020. évi pályázati felhívása az 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatásokról

2/2020. (I. 14.) számú Kincstár Közlemény

2020. január 15., szerda 13:52

1/2020. (I. 14.) számú Kincstár Közlemény

2020. január 15., szerda 9:19

Kitöltési útmutató a szőlőültetvények szerkezetátalakításának és átállításának támogatásához kapcsolódó egyéni terv elektronikus benyújtásához

2020. január 13., hétfő 15:56
Kitöltési útmutató a szőlőültetvények szerkezetátalakításának és átállításának támogatásához kapcsolódó egyéni terv elektronikus benyújtásához

Átadható-e a kifizetést követően a művelési kötelezettség"

2020. január 10., péntek 9:02
Átadható-e a kifizetést követően a művelési kötelezettség"

Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 22. § (3) bekezdése értelmében valamennyi művelési kötelezettséggel terhelt ültetvény esetében, ha az ültetvény használója bármilyen okból változik, a művelési kötelezettség átadását a Kincstár részére be kell jelenteni.

A bejelentés benyújtásának időpontjáról, illetve az átadás kezdetéről a Rendelet nem rendelkezik, bármikor be lehet nyújtani az átadást követően, viszont a bejelentés elmulasztása esetén a művelésben tartási kötelezettség be nem tartásából fakadó jogkövetkezmények – ami jelen esetben a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszakövetelését jelenti – a támogatás igénybevevőjét terhelik!

A bejelentésnek tartalmaznia kell az átadó nevét és kincstári ügyfél-azonosítóját, a kötelezettséget átvállaló nevét a kincstári ügyfél-azonosítóját, az érintett terület adatait (helység, helyrajzi szám, területnagyság), az átadás dátumát, és az átadó, valamint az átvevő aláírását. Amennyiben az ügyfél kisebb területet jelöl meg, mint amire támogatást kapott, abban az esetben a fennmaradó terület tekintetében továbbra is őt terheli a művelésben tartási kötelezettség. A kötelezettség átadás bejelentésének megkönnyítéséhez készített segédlet a Tájékoztatók menüpont alatt megtalálható.

A támogatás kifizetést követően van-e egyéb teendő, kötelezettség"

2020. január 10., péntek 9:01
A támogatás kifizetést követően van-e egyéb teendő, kötelezettség"

Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 22. § (1) bekezdése alapján „A támogatással érintett ültetvényt a támogatás kifizetésétől számított 10. borpiaci év végéig művelési kötelezettség terheli.”

Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 22. § (2) bekezdése értelmében "A támogatást igénylő nyilatkozatban vállalja, hogy az (1) bekezdés alapján meghatározott időpontig az ültetvényt rendeltetésszerűen műveli. A művelési kötelezettség ideje alatt az ültetvény beállottságának az első öt borpiaci évben el kell érnie a 90%-ot, az ezt követő öt borpiaci éves időszakban a 85%-ot, valamint a támberendezés tekintetében meg kell felelnie az 1. § (1) bekezdés o) pontja szerinti követelménynek. Ha ennek nem tesz eleget, úgy az a támogatás jogosulatlan igénybevételének minősül." Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fennálló művelési kötelezettség ideje alatt a Kincstár az ültetvény(ek) állapotát, beállottságát, rendeltetésszerű művelését, valamint a nem megeredt vagy elpusztult tövek teljes körű, igazolt származású szaporítóanyaggal történt pótlását utólagos helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálja. A rendeltetésszerű művelés magában foglalja a művelési módnak megfelelő metszést, a vegetációs időszaknak megfelelő növényápolási, növényvédelmi és gyomszabályozási munkák elvégzését.

Mikor adható be az egyéni terv módosítási kérelem"

2020. január 10., péntek 9:00
Mikor adható be az egyéni terv módosítási kérelem"

Amennyiben az egyéni terv módosítását a megvalósítandó tevékenységek elvégzése előtt kezdeményezik, abban az esetben csak az előre tervezett eltéréseket van lehetőség bejelenteni, azonban a megvalósítás során keletkező esetleges további eltérések bejelentésére és az egyéni terv újabb módosítására már nincs lehetőség.

Célravezető az egyéni terv módosítását akkor kezdeményezni, amikor a megvalósítás során már kiderült valamennyi eltérés a jóváhagyott egyéni tervtől.

A Rendelet 18.§ a) pontja szerint: ”A Kincstár a kifizetési kérelmet részben vagy egészében elutasítja, ha a kérelemben megjelölt tevékenység nem felel meg a jóváhagyott egyéni tervnek.”.

Jár-e szankcióval, ha az egyéni tervhez képest kisebb területen kerül megvalósításra a szerkezetátalakítás"

2020. január 10., péntek 8:59
Jár-e szankcióval, ha az egyéni tervhez képest kisebb területen kerül megvalósításra a szerkezetátalakítás"

Ha a megvalósítás során a műveletek végrehajtása nem történik meg a teljes igényelt területen, akkor az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében történő kiegészítéséről és az 555/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2016. április 15-i 2016/1149/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 54. cikk (4) bekezdésében foglaltak alapján kell meghatározni a támogatási összeget. Abban az esetben, ha az adminisztratívan jóváhagyott területnagyság és a helyszíni ellenőrzés során megállapított, ténylegesen megvalósított tevékenységgel érintett területnagyság eltérésének mértéke

- meghaladja a 20 %-ot, akkor az adott terület tekintetében szankció alkalmazásával kell meghatározni a támogatási összeget;

- meghaladja az 50%-ot, abban az esetben támogatás nem fizethető.

Milyen eltérés megengedett a jóváhagyott egyéni tervtől"

2020. január 10., péntek 8:58
Milyen eltérés megengedett a jóváhagyott egyéni tervtől"

- A sor- és tőtávolságnak a 10%-ot meg nem haladó mértékű megváltoztatását nem szükséges bejelenteni a Kincstár részére, amennyiben az eltérésből adódó hektáronkénti tőszám módosítás nem eredményezi az egyéni tervben jóváhagyott, az 1. melléklet szerinti elszámolható hektáronkénti költségátalányok, valamint a 3. melléklet A. és B. részének 4. és 5. pontjában szereplő értékelési szempont szerinti pontértékek változását.

- Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervben megjelölt szaporítóanyag kategóriához (standard, certifikált) képest részben vagy egészben eltérő kategóriájú szaporítóanyagot használ fel, és a 8. § (4) és a (4a) bekezdése szerinti minimális pontértéket így is eléri, részére - az egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén - az 1. melléklet szerinti standard kategóriájú szaporítóanyaggal végrehajtott ültetési munka művelete után igénybe vehető támogatási összeg kerül kifizetésre.

- Amennyiben a jóváhagyott egyéni tervben megjelölt lejtés mértékéhez képest a helyszíni ellenőrzés során eltérés kerül megállapításra, az 1. melléklet szerinti alacsonyabb költségnövekménnyel vagy költségnövekmény nélküli támogatási összeg kerül megállapításra.

Minden más paraméter be nem jelentett változásának esetében a Rendelet 18.§ a) pontja értelmében: ”A Kincstár a kifizetési kérelmet részben vagy egészében elutasítja, ha a kérelemben megjelölt tevékenység nem felel meg a jóváhagyott egyéni tervnek.”.

Mekkora területnagyságra lehet igényelni szőlő szerkezetátalakítási támogatást"

2020. január 10., péntek 8:57
Mekkora területnagyságra lehet igényelni szőlő szerkezetátalakítási támogatást" Támogatást csak a legalább 0,2 hektár nagyságú összefüggő területen megvalósított tevékenységre lehet igényelni. Ha az egyéni terv valamely része alapján a támogatható területnagyság kisebb, mint 0,2 hektár, az egyéni terv nem hagyható jóvá. Amennyiben a jóváhagyott egyéni terv alapján benyújtott kifizetési kérelem helyszíni ellenőrzése során mért összefüggő terület nagysága nem éri el a 0,2 hektárt, abban az esetben támogatás nem folyósítható.

Hogyan lehet benyújtani szőlő szerkezetátalakítási támogatásra egyéni tervet és kifizetési kérelmet az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet alapján"

2020. január 10., péntek 8:56
Hogyan lehet benyújtani szőlő szerkezetátalakítási támogatásra egyéni tervet és kifizetési kérelmet az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet alapján"

Egyéni tervet, illetve kifizetési kérelmet – az előírt mellékletek csatolásával együtt – a 2019/2020 borpiaci évtől a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus bejelentkezést követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen kell benyújtani az arra rendelkezésre álló időszakban.

Kitöltési útmutató előleg igényléshez

2020. január 8., szerda 21:15

Általános tudnivalók a szőlőültetvények szerkezetátalakításának és átállításának támogatásához kapcsolódó egyéni terv elektronikus benyújtásához

2020. január 8., szerda 9:30
Általános tudnivalók a szőlőültetvények szerkezetátalakításának és átállításának támogatásához kapcsolódó egyéni terv elektronikus benyújtásához

54/2019. (XII. 20.) számú Kincstár Közlemény

2019. december 20., péntek 12:45


A szakértő szemével

Támogató:
Itt keressen minket
© 2017. Agrárszektor.hu